Радови на одржавању саобраћајница на територији општине Бела Црква

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012)

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

 

објављује

 

ПОЗИВ

за подношење понуде

 

Предмет јавне набавке, која се спроводи у отвореном поступку по партијама су добара и радова на одржавању саобраћајница на територији општине Бела Црква, број ЈН 2/2014. Предмет јaвне нaбaвке је подењен је на целине (партије) сходно врсти и типу потребних радова, и то:

Партија 1 –         Санирање оштећења на коловозу (крпљење ударних рупа) по ознaци из општег речникa јaвних нaбaвки под шифром: 45233141 (Одржвање путева);

Партија 2 –         Пресвлачење оштећених делова коловоза финишером по ознaци из општег речникa јaвних нaбaвки под шифром: 45233251 (Обнављање хабајуће слоја);

Партија 3 –         Обнављање хоризонталне сигнализације по ознaци из општег речникa јaвних нaбaвки под шифром: 45233221 (Радови на обележавању површине путева);

Партија 4 –         Набавка елемената вертикалне сигнализације по ознaци из општег речникa јaвних нaбaвки под шифром: 34928470 (Сигнализација);

Партија 5 –         Одржавање елемената вертикалне сигнализације по ознaци из општег речникa јaвних нaбaвки под шифром: 45233291 (Постављање саобраћајних стубова);

Партија 6 –         Уређење путног појаса по ознaци из општег речникa јaвних нaбaвки под шифром: 45233141 (Одржвање путева);

 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија, с тим да понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености услова у складу са чланом 77.  Закона о јавним набавкама.

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда.

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца у улици Пролетерској бр. 2 у Белој Цркви сваког радног дана од 10.02.2014. год. до 24.03.2014. год. у периоду од 7 часова до 15 часова или се на писмени захтев заинтересованог понуђача иста шаље поштом.

Рок за подношење понуда је 40 дана од дана објављивања позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 24.03.2014. до 12 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда у 13 часова последњег дана горе наведеног рока.

Отварање понуда ће се обавити у просторијама ЈП Дирекција за изградњу општине Бела Црква у улици Пролетерској 2 у Белој Цркви.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

Додатне информације се могу добити тел. 013/851-428 или у просторијама ЈП за грађевинско земљиште,комуналну делатност и путну привреду.

 

Подели ово:

Архиве