Dobra električne energije za potpuno snabdevanje javne rasvete

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012)

 

JAVNO PREDUZEĆE DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE BELA CRKVA

 

objavljuje

POZIV

za podnošenje ponude

 

 

POKREĆE SE postupak za javnu nabavku, koja se sprovodi u otvorenom postupku-–,, Dobra električne energije za potpuno snabdevanje javne rasvete i drugih objekata od značaja za Opštinu na teritoriji opštine Bela Crkva”, broj JN 3/2015.

 

Predmet javne nabavke su dobra električne energije . Po oznaci iz opšteg rečnika javnih nabavki pod šifrom: 09310000-Električna energija.

 

Predmet javne nabavke sastoji se iz tri partije:

 

Partija 1: Električna energija za snabdevanje javne rasvete;

Partija 2: Električna energija za snabdevanje objekata od značaja za

opštinu Bela Crkva, široka potrošnja;

Partija 3: Električna energija za snabdevanje objekata od značaja za

opštinu Bela Crkva, niski napon.

 

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokaze o ispunjenosti uslova u skladu sa članom 77.  Zakona o javnim nabavkama.

 

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

 

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je ekonomski nаjpovoljnijа ponudа.

 

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki ili uvid u konkursnu dokumentaciju kao i preuzimanje iste mogu izvršiti i u prostorijama Javnog preduzeća Direkcije za izgradnju opštine Bela Crkva, Proleterska 2 svakog radnog dana od 05.02.2015. do 17.03.2015. god. u periodu od 7 časova do 12 časova.  ili se na pismeni zahtev zainteresovanog ponuđača ista šalje poštom.

 

Rok za podnošenje ponuda je 40 dana od dana objavljivanja poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, odnosno od 05.02.2015. god. do 17.03.2015.god do 12 časova .

 

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda u 12:30 časova, 17.03.2015. god.

 

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

 

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

 

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Javnog preduzeća Direkcije za izgradnju opštine Bela Crkva u ulici Proleterskoj 2 u Beloj Crkvi.

 

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

 

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

 

Naručilac će Odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 8 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 013/851-428 ili u prostorijama Javnog preduzeća Direkcije za izgradnju opštine Bela Crkva.

Подели ово:

Архиве