О Б А В Е Ш Т Е Њ Е – Пројекат хладњаче са класирницом

Република Србија

Aутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА

Општина Бела Црква

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број:501-1 /2015-05

Дана:05.02.2015.године

Бела Црква

С.Милетића бр.2

тел.:013/851-224 лок. 112

е-маил: ekologijabc@gmail.com

ПРЕДМЕТ: Достава обавештења за објаву

 

 

                                                                 САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК

                                                                 ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

                                                                 Оливера Рајин Арновљевић,дипл.инг.

 

 

 

 

У складу са чланом 10. и 11. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове донело одлуку  да  за Пројекат- Идејног решења хладњаче са класирницом на адреси Соње Маринковић 32 у Белој Цркви који се планира на катастарској парцели број: 2804/1, КО Бела Црква на територији општине Бела Црква, носиоца пројекта ПИК,, ЈУЖНИ БАНАТ “ДОО Бела Црква, Екстравилан бб, из Беле Цркве  није потребна процена утицаја на животну средину ( Решење број 501-1/2015-05 од 05.02.2015.године.)

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Општинске управе Општине Бела Црква

Подели ово:

Архиве