ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012)

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуде

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за јавну набавку, која се спроводи у отвореном поступку -,, ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ  ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ”, број ЈН 3/2014

Предмет јавне набавке су добра ,, Електроматеријал за одржавање и ревитализацију  јавне расвете”, по ознаци из општег речника јавних набавки под шифром:  31500000 – Расветна опрема и електричне светиљке.

Предмет јавне набавке подељен је на партије и то:

Партија 1. Електроматеријал за одржавање јавне расвете;

Партија 2. Електроматеријал за ревитализацију јавне расвете.

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености услова у складу са чланом 77.  Закона о јавним набавкама.

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда.

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу јавних набавки или извршити увид у конкурсну документацију као и преузети исту у просторијама Јавног предузећа Дирекције за изградњу општине Бела Црква, Пролетерска 2 сваког радног дана од 05.02.2014. до 07.03.2014. год. у периоду од 7 часова до 15 часова.  или се на писмени захтев заинтересованог понуђача иста шаље поштом.

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно од 05.02.2014 год. до 07.03.2014. до 12 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда у 12:30 часова 07.03.2014. год.

Отварање понуда ће се обавити у просторијама Јавног предузећа Дирекције за изградњу општине Бела Црква у улици Пролетерској 2 у Белој Цркви.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

Додатне информације се могу добити на тел. 013/851-428 или у просторијама Јавног предузећа Дирекције за изградњу општине Бела Црква.

 

 

Подели ово:

Архиве