ДОБРА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТПУНО СНАДБЕВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012)

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

 

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуде

 

 

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за јавну набавку, која се спроводи у отвореном поступку-–,, Добра електричне енергије за потпуно снабдевање јавне расвете и других објеката од значаја за Општину на територији општине Бела Црква”, број ЈН 1/2014.

 

Предмет јавне набавке су добра електричне енергије . По ознаци из општег речника јавних набавки под шифром: 09310000-Електрична енергија.

 

Предмет јавне набавке састоји се из три партије:

 

Партија 1: Електрична енергија за снабдевање јавне расвете;

Партија 2: Електрична енергија за снабдевање објеката од значаја за

општину Бела Црква, широка потрошња;

Партија 3: Електрична енергија за снабдевање објеката од значаја за

општину Бела Црква, ниски напон.

 

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе доказе о испуњености услова у складу са чланом 77.  Закона о јавним набавкама.

 

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

 

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда.

 

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу јавних набавки или увид у конкурсну документацију као и преузимање исте могу извршити и у просторијама Јавног предузећа Дирекције за изградњу општине Бела Црква, Пролетерска 2 сваког радног дана од 03.02.2014. до 17.03.2014. год. у периоду од 7 часова до 15 часова.  или се на писмени захтев заинтересованог понуђача иста шаље поштом.

 

Рок за подношење понуда је 40 дана од дана објављивања позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно од 03.02.2014. год. до 12 часова .

 

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

 

Отварање понуда ће се обавити у просторијама Јавног предузећа Дирекције за изградњу општине Бела Црква у улици Пролетерској 2 у Белој Цркви.

 

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

 

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

 

Наручилац ће Одлуку о додели уговора донети у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

 

Додатне информације се могу добити на тел. 013/851-428 или у просторијама Јавног предузећа Дирекције за изградњу општине Бела Црква.

Подели ово:

Архиве