Ј А В Н И К О Н К У Р С За именовање директора Јавног предузећа „Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква

На основу члана 30.Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС број 15/2016), члана 35.Статута општине Бела Црква (Сл.лист општине Бела Црква број 8/08, измене и допуне 1/2009,3/2010, 4/2014 и 9/2016) и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора ЈП ,,Белоцрквански водовод и канализација „Бела Црква број:011-9 /2018-01 од 30.01.2018.године,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

О г л а ш а в а

                                                        Ј А В Н И      К О Н К У Р С

                 За именовање директора Јавног предузећа „Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква

Подаци о Јавном предузећу: Јавно предузеће“Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква,са седиштем у Белој Цркви ул.Дејан Бранкова 22

Радно место:Директор Јавног предузећа“Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква,на период од 4 /четири/ године.

Директор предузећа заснива радни однос на одређено време.

Услови за именовање директора:

Поред општих услова прописаних Законом о раду,потребно је да испуњава и следеће услове:

1.Да је пунолетан и пословно способан

2.Да има високо образовање стечено  на основним студијама  у трајању од најмање четири године,односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,мастер академским студијама,мастер струковним студијама,специјалистичким академским студијама или  специјалистичким струковним студијама .

3.Да има најмање пет године радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из претходне тачке,

4. да има три године на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа .

5.Да није члан органа политичке странке,односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке.

6. Да познаје област корпоративног управљања.

7. Да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова.

8.Да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци.

9.Да му нису изречене мере безбедности у складу са законом  којим се уређују кривична дела и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи

-обавезно психијатријско лечење на слободи

– обавезно лечење наркомана

-2-

 

– обавезно лечење алкохоличара

-забрана вршења позива,делатности и дужности

 

Рок за подношење пријаве на Јавни конкурс је 30 дана и почиње да тече  наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије тј. од 08.02.2018. до 09.03.2018.

Пријаве на Јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима који доказују испуњавање услова за именовање на место директора,подносе се Комисији за именовање директора Јавних предузећа,у затвореној коверти,на адресу:Скупштина општине Бела Црква,Комисија за именовање директора Јавних предузећа,Бела Црква,Милетићева број 2,26340 Бела Црква,са назнаком:Пријава на Јавни конкурс за именовање директора  Јавног предузећа ,,Белоцрквански водовод и канализација“  Бела Црква-„НЕ ОТВАРАТИ“.

Неблаговремене,неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,Комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање информација о спровођењу Јавног конкурса је Илија Симић,председник Комисије,тел.013/851-224 лок.108,сваког радног дана од 08-15 часова.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Број: 011-9/2018-01-01                                                                           Марјан Алексић с.р.

Дана:02.02.2018. године

Б Е Л А    Ц Р К В А

 

 

 

Подели ово:

Архиве