Јавна набавка за изградњу коловоза саобраћајнице у ул. Валерије Докна

Јавни позив: Javni poziv (52)
Назив наручиоца: општина Бела Црква
Адреса: Милетићева бр.2, Бела Црква, 26340
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Радови
Назив предмета набавке: Изградња коловоза саобраћајнице у ул. Валерије Докна
Главна ЦПВ ознака: 45220000
Подаци о партијама: Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Улица Валерије Докна у Гребенцу
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: у данима: 180
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 14.3.2022. 11:00:00
Отварање понуда: Датум и време: 14.3.2022. 11:00:00

Подели ово:

Архиве