ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БЕЛА ЦРКВА

Оглас за попуњавање места начелника општинске управе општине Бела Црква: оглас начелник конкурс

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БЕЛА ЦРКВА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Општинска управа Бела Црква, Милетићева бр. 2, Бела Црква 26340.

II Положај које се попуњава: Начелник општинске управе општине Бела Црква, на период од 5 година у звању положај у првој групи, предвиђено Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи Бела Црква.
Услови: Начелник Општинске управе општине Бела Црква може бити лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет године радног искуства у струци.

III Место рада: Бела Црква, Милетићева бр. 2.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа Бела Црква, Милетићева бр. 2, Бела Црква 26340 са назнаком: „Пријава на конкурс за попуњавање положаја“.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Николина Пејчиновић, дипл. правник, телефон 013/851-244, локал 108.

VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да има прописано образовање; да учеснику конкурса раније није
престао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана 01.03.2022. године када је обавештење о јавном конкурсу објављено у дневним новинама „Дневник“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: – потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; – уверење државног органа у којем је лице радило; – уверење из казнене евиденције; – оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; – оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; – оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; – оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.
IX Трајање радног односа:
За наведено радно место, радни однос се заснива на период од 5 година.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту биће благовремено и у најкраћем могућем року обавештени у којем термину ће се обавити провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку. Кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНА:
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Општинског већа општине Бела Црква Решењем бр. 06-13-1/2022-01 од 28.02.2022. године.
Овај оглас објављује се на web страници, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то у дневним новинама „Дневник“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације www.backspace.agency/belacrkva на којој је објављен оглас.
* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Подели ово:

Архиве