Јавна набавка за пољочуварску службу

Јавни позив: Javni poziv (16)

 

 

images

Назив наручиоца: Општина Бела Црква
Адреса: Милетићева бр.2, Бела Црква, 26340
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Услуге
Назив предмета набавке: пољочуварска служба
Главна ЦПВ ознака: 79000000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Територија општине Бела Црква
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: у месецима: 12
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 15.3.2021. 12:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 15.3.2021. 12:00:00
Место: Зграда општине Бела Црква (мала сала)
ул. Милетићева бр.2
26340 Бела Црква
Подаци о поступку отварања понуда Предраг Стошић
председник комиције

Подели ово:

Архиве