ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР  ИЗВОРА  ЗАГАЂИВАЊА

-Општине Бела Црква

Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Листа 2 Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикукупљања података (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2010,10/2013 и 98/2016).

За потребе регистра прикупљају се:

• подаци о загађујућим материјама које се емитују у животну средину, а које су дате у Списак загађујућих материја,

• општи подаци о извору загађивања – Copy of Образац 1, загађујућим материјама које се емитују у ваздух – Copy of Образац 2 , воду – Copy of Образац 3, тло – Copy of Образац 4 , као и

• подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се генерише приликом обављања предметне делатности – Copy of Образац 5.

Прорачуни за одређивање количина емитованих загађујућих материја у ваздух дати су у Прилогу 5, Правилника, и то за:*

1) фарме бројлера и друге товне живине; (Прилог 5.а, Табела 1)

2) фарме кока носиља; (Прилог 5.б, Табела 2)

3) фарме свиња. (Прилог 5.ц, Табела 3)

Потребно је у складу са Упутство, у електронској форми попунити приложене обрасце и материјал доставити најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године и то на следећи начин:

1. један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица на адресу:


Општинска управа  Бела Црква

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

ул. Милетићева  бр. 2

26340 Бела Црква


2. један комплет образаца електронски на е-маил адресу:  ekologijabc@gmail.com

Контакт телефон за све додатне информације: 013/851-224 лок.120

Прилог:Правилник-Правилник

– Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикукупљања података (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2010,10/2013 и 98/2016).

Подели ово:

Архиве