ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТA

На основу члана 63. став 2.Закона о планирању и изградњи  (“Службени гласникРС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, бр.81 од 2. октобра 2009 – исправка, бр.64 од 10. септембра 2010 – УС, бр.24 од 4. априла 2011, бр.121 од 24. децембра 2012, бр.42 од 14. маја 2013 – УС, бр.50 од 7. јуна 2013 – УС, бр. 98 од 8. новембра 2013 – УСибр.132,145/2014, 83/2018,31/2019и 37/2019) и члана 88. став 2. и члана 91. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирањаизградњи („Службени гласник Републике Србије“бр. 32/2019. године)

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Општинске управе Бела Цркваоглашава

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТA

 

ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

 

КАТАСТАРСКA ПАРЦЕЛА ТОП.БР. 5951/1 К.О. БЕЛА ЦРКВА ЗА ПЛАНИРАНУ

РЕКОНСТРУКЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ ХАНГАРА СА ПРОМЕНОМ

НАМЕНЕ У ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКАТ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НАДСТРЕШНИЦЕ

 

 

Подносиоц захтева:„ECOAGRISERBIA” доо,  Бела Црква, Екстравилан бб

 

Локација:Бела Црква, Екстравилан бб,кат. парцела топ.бр. 5951/1 КО Бела Црква

 

Носилац израде УП-а: ГЕОВИЗИЈА“ доо, предузеће за извођење геодетских радова

Панчево, др. Светислава Касапиновића 14.

 

Позијаву се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику.

 

Јавна презентација одржаће се од 13. јануара до 21. јануара 2020. годинеу просторијама Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква, ул.Милетићева бр.2,сваког радног дана од 10 до 14 часова,(телефон 013/851-224, локал 113), као и преко интернет странице Општинског сајта www.backspace.agency/belacrkva.

Овлашћено лице за сва потребна обавештења о садржајуУрбанистичког пројекта је Брадваровић Татјана дипл.инж.арх., у својству стручног саветника за урбанизам.

Примедбе на планирана решења у току јавног увида могу се преко писарнице или поште, у писаној форми доставити Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе  Бела Црква, најкасније до 21. јануара2020. године.

 

Примедбе доставити путем поште,  или  преко шалтерске службе Општинске писарнице.

 

5 PRIKAZ INFRASTRUKTURE 1-Model

4 PLAN REGULACIJE I SAOBRAĆAJA 1-Model

3 PLAN NAMENE izmena ECOAGRI-Model

2 OBUHVAT UP-a-Model

1 DISPOZICIJA U ODNOSU NA NASELJE 1-Model

Zastita zivotne sredine 843 Odgovor na Zahtev UP 5951-1-Z-02-1

uslovi vodovod055

uslovi mup055

1.1 PROJEKAT ARHITEKTURE (7)

0.1. GLAVNA SVESKA (8)

Подели ово:

Архиве