ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТA Манипулативна надстрешница изнад утоварно-истоварног платоа П+0 , Складиште готовог производа и амбалаже П+0 и Управна зграда

ву члана 63. став 2.   Закона о планирању и изградњи  (“Службени гласник РС”, бр.  72 од 3. септембра 2009, бр.81 од 2. октобра 2009 – исправка, бр.64 од 10. септембра 2010 – УС, бр.24 од 4. априла 2011, бр.121 од 24. децембра 2012, бр.42 од 14. маја 2013 – УС, бр.50 од 7. јуна 2013 – УС, бр. 98 од 8. новембра 2013 – УС и бр.132 и 145 од 9. децембра 2014.године), и члана 83. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања изградњи („Службени гласник Републике Србије“бр. 64/2015. године)

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Општинске управе Бела Црква

 

оглашава

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТA

Манипулативна надстрешница изнад утоварно-истоварног платоа П+0 , Складиште готовог производа и амбалаже П+0 и Управна зграда

 

Кат.парц.обухваћене Пројектом:2894/4,2894/6,2894/7,2894/8,2894/9,2894/10,2894/11,2894/12,2894/13,  К.О. Бела Црква

Подносиоц захтева: „ ФЛАМАТ“ Д.О.О.  Димитрија Туцовића бр. 52, Београд

 

Позијаву се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику.

 

Јавна презентација одржаће се од 03.октобра до 10.октобра 2017. године у просторијама Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква, ул.Милетићева бр.2,  сваког радног дана од 10 до 14 часова, (телефон 013/851-224, локал 113), као и преко интернет странице Општинског сајта www.backspace.agency/belacrkva.

 

Примедбе на планирана решења у току јавног увида могу се преко писарнице или поште, у писаној форми доставити Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе  Бела Црква, најкасније до 10. октобра 2017. године.

 

Примедбе доставити путем поште,  или  преко шалтерске службе Општинске писарнице .

 

FLAMMAT – KOPIJA PLANA

IDR1

IDR2

IDR3

IDR4

IDR5

IDR6

IDR7

IDR-FLAMMAT

U1

U2

U3

U4

U5

U6

URBANISTICKI PROJEKAT-FLAMMAT tekst

Flamat KTP

 

 

 

Подели ово:

Архиве