ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА”

Република СрбијаАутономна покрајина ВојводинаПокрајински секретаријат за

урбанизам и заштиту животне средине

 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Т: +381 21 487 4719  Ф: +381 21 456 238

ekourb@vojvodina.gov.rs | www.ekourb.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 140-501-726/2017-04 ДАТУМ: 10.10.2017. године

 

 

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

Радничка 20а

Нови Сад

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/2016), Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине  оглашава

 

 

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА”

          Подручје Предео изузетних одлика „Караш – Нера”, обухвата доње токове реке Караш са мртвајама, долину реке Нере у Србији као и пешчарска станишта на локалитету Мали песак, проглашено заштићеним подручјем од покрајинског значаја, односно II категорије, као Предео изузетних одлика „Караш–Нера” (у даљем тексту: ПИО „Караш-Нера”).

ПИО „Караш–Нера” налази се у југоисточном делу АП Војводине, непосредно уз границу с Румунијом, на територији Општине Бела Црква, састоји се из три целине: „Караш”, „Нера” и „Мали песак” и обухвата делове катастарских општина Банатска Паланка (I,II), Врачев Гај, Гребенац, Дупљаја, Кајтасово и Кусић.

 

1. ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА” , одржаће се у трајању од 21 дан, од 17. октобра до 06. новембра 2017. године.

Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске супштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Караш – Нера” и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које су на основу овлашћења из чл. 43. и 102. Закона о заштити природе израдили Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 1000 до 1400 часова у просторијама Општинске Управе Бела Црква,  Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, ул. Милетићева бр.2, 26340 Бела Црква, канцеларија 40, Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, ул. Радничка 20а и Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, канцеларија 43 (приземље).

Увид у студију заштите може се остварити на интернет страници Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, www.pzzp.rs , док се увид у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске супштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Караш – Нера”, може остварити на интернет страници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине www.ekourb.vojvodina.gov.rs.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 08. новембром 2017. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о заштити, поштом или на писарницу: Покрајинском заводу за заштиту природе, Нови Сад, ул. Радничка 20а, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, и Општинске Управе Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, ул. Милетићева бр.2, 26340 Бела Црква, са назнаком Предео изузетних одлика „Караш – Нера”– Јавна расправа о заштити”.

2. ЈАВНА РАСПРАВА о документима о заштити у оквиру које ће се презентовати Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске супштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Караш – Нера”  и разматрати примедбе достављене током јавног увида одржаће се у уторак, 21. новембра 2017. године, са почетком у 1200 часова у Општинске Управе Бела Црква,  Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, ул. Милетићева бр.2, 26340 Бела Црква.

Јавну расправу води комисија коју образује Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине.

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајинског завода за заштиту природе.

 

 

Подели ово:

Архиве