Jавнa седница (други део) Комисије за планове Скупштине Општине Бела Црква

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ( “Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 – исправка, 64 од 10. септембра 2010 – УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 – УС, 50 од 7. јуна 2013 – УС, 98 од 8. новембра 2013 – УС, 132 од 9. децембра 2014.), и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64 од 20 јула 2015 год.)
Р е п у б л и к а   С р б и ј а
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНСКА УПРАВА  БЕЛА ЦРКВА
Одeљење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
оглашава
                                                           ЈАВНA СЕДНИЦА
                 Нацрт Плана генералне регулације насеља  Бела Црква
Предмет: Oбавештење  Jавнa седница (други део) Комисије за планове Скупштине Општине  Бела Црква
Обавештавамо Вас да је после јавног увида у Нацрт Плана генералне регулације насеља  Бела Црква , заказана јавна седница Комисије за планове.
Све примедбе и сугестије, које су предате на писарници у писаној форми, у току јавног увида овог плана, које могу утицати на планирана решења , а на које није дат одговор обрађивача током првог дела седнице, биће разматрана на другом делу седнице, која ће се одржати:
 Јавна седнице Комисије за планове, одржаће  се великој сали, у згради Општинске управе Бела Црква , 07. октобра 2016. у 12 часова.

Подели ово:

Архиве