Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана и социо- хуманитарних удружења грађана

На основу Одлуке о буџету Општине Бела Црква за 2018. годину (“Сл. лист општине Бела Црква“ бр. 10/2017) и Правилника о начину финансирања програма рада удружења грађана из буџета општине (“Сл. лист општине Бела Црква“ бр. 7/2014) и закључка Општинског већа бр. 06-4/2018-02 Председник општине Бела Црква 20.02.2018. године расписује:

 

Јавни конкурс

за финансирање програма и пројеката удружења грађана и социо- хуманитарних удружења грађана

из буџета општине Бела Црква за 2018. годину

 

Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Бела Црква за 2018. годину износи 2.700.000 динара, а укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката социо- хуманитарних удружења из буџета општине Бела Црква за 2018. годину износи 950.000 динара. Овим конкурсом определиће се средства за целу 2018. годину.

Средства по овом конкурсу додељују се удружењима грађана и социо- хуманитарним удружењима са територије општине Бела Црква за реализацију пројеката из следећих области:

 1. активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора
 2. здравствене заштите
 3. екологије, заштите животне средине, одрживог развоја и заштите животиња
 4. афирмисања људских и мањинских права
 5. програма за образовање
 6. програма за омладину
 7. програма за стара лица
 8. заштите потрошача
 9. социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, борачко инвалидска заштита, подршка старим и особама са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју, заштита интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица)
 10. подстицања наталитета
 11. волонтеризам
 12. борбе против корупције, као и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе
 13. превенције насиља и дискриминације као и афирмације грађанског активизма.

 

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења грађана која су регистрована на територији општине Бела Црква, односно имају седиште или огранак и делују на подручју општине Бела Црква као општинске или међуопштинске организације. Удружење грађана може се пријавити са највише 1 (једним) програмом на једном конкурсу за текућу годину.

Програм се мора реализовати на територији општине Бела Црква или ван територије општине Бела Црква, али да својим активностима представљају општину.

Програм мора бити завршен до истека буџетске године, односно до 31.12.2018. године.

Пријава на конкурс подразумева подношење конкурсне документације. Обрасци конкурсне документације се могу преузети сваког радног дана у термину од 08:00 до 14:00 часова у згради Oпштинске управе општине Бела Црква, Милетићева бр. 2., у канцеларији бр. 32., односно преузети са званичне web-презентације општине Бела Црква. (www.backspace.agency/belacrkva).

 

 

 

Конкурсна документација садржи:

 1. Пријавни образац
 2. Програм за текућу годину
 3. Образац за буџет програма
 4. Кратак наративни извештај о активностима из претходне године по моделу који се прилаже уз текст конкурса
 5. Финансијски извештај о активностима из претходне године по моделу који се прилаже уз текст конкурса (на основу сугестије Државне ревизорске институције)
 6. Фотокопија решења о упису у АПР-у
 7. Фотокопија картона депонованих потписа.

 

Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од објављивања Јавног конкурса, односно закључно са 07.03.2018. године до 14 часова.

Пријава се шаље поштом на адресу: Општина Бела Црква, Комисија за сарадњу са удружењима грађана, Милетићева бр. 2, 26340 Бела Црква или предајом у Писарници Општинске управе oпштине Бела Црква.

Пријаве се подносе у затвореној коверти на којој са предње стране мора да стоји: “ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА“ и напомена “НЕ ОТВАРАТИ“, име подносиоца пријаве и адреса подносиоца пријаве.

Пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или е-mailа и непотписане пријаве неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјали се неће оцењивати/бодовати.

Конкурсна документација се не враћа.

Након доношења одлуке о избору програма и пројеката који ће бити финансирани током 2018. године са подносиоцима истих ће се закључити уговори о финансирању реализације програма.

Извештај о спроведеном конкурсу и прелиминарна одлука о избору програма и пројеката удружења грађана биће донета у року од 10 радних дана по завршетку конкурса и биће истакнут на огласној табли oпштине и на званичној интернет презентацији oпштине Бела Црква.

Незадовољни подносиоци пријаве могу поднети жалбу Општинском већу, а рок за подношење жалбе је 8 дана од објављивања резултата писменим путем. Након истека овог рока и доношења коначне одлуке, Председник oпштине потписаће уговоре о финансирању са удружењима грађана.

 

Јавни конкурс је објављен дана 20.02.2018. године на сајту општине Бела Црква и на огласној табли општине.

1. Пријавни образац за конкурс општине Бела Црква за финансирање удружења грађана за 2018. годину

2. Програм удужења за 2018. годину

3. Образац за буџет програма

4. Кратак наративни извештај о активностима из претходне године

5. Финансијски извештај

 

 

Општина Бела Црква                                                                                           Председник Општине

Бр. 037-154 /2018-02                                                                                              Дарко Богосављевић

Дана: 20.02.2018.

Подели ово:

Архиве