Јавни конкурс за суфинансирање пројеката/програма у области спорта

На основу Одлуке о буџету Општине Бела Црква за 2018. годину (“Сл. лист општине Бела Црква“ бр. 10/2017) и Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Бела Црква (“Сл. лист општине Бела Црква“ бр. 1/2017) и закључка Општинског већа бр. 06-4/2018-02 Председник општине Бела Црква 20.02.2018. године расписује:

 

Јавни конкурс

за суфинансирање пројеката/програма у области спорта

у општини Бела Црква за 2018. годину

 

За финансирање пројеката/програма из области спорта буџетом општине за 2018. годину опредељено је 14.000.000,00 динара, а овим конкурсом расподелиће се средства за целу годину.

 

ПРЕДМЕТ  КОНКУРСА

Општина Бела Црква ће суфинансирати програме и пројекте из области спорта и то:

 1. Такмичарски спорт (редовни и додатни програми)
 2. Предшколски и школски спорт
 3. Рекреативни спорт- Спорт за све
 4. Спорт лица са инвалидитетом
 5. Савези и остали облици стручног удруживања
 6. Санација и адаптација спортских објеката

 

ЦИЉЕВИ  КОНКУРСА

 1. подизање квалитета у свим сегментима спорта, нарочито такмичарског и у млађим категоријама
 2. унапређивање и омасовљавање спорта у предшколским установама и школама
 3. унапређивање стручног рада у спорту путем едукација тренера, препознавање талената, праћења стања тренираности и друго
 4. промовисасње спорта као здравог стила живота
 5. социјална интеграција особа са посебним потребама кроз спортске активности

 

ПРЕДМЕТ СУФИНАНСИРАЊА

У оквиру програма и пројекта финансијски ће бити подржани трошкови за:

 1. трошкове превоза спортиста
 2. трошкове службених лица
 3. трошкове котизације
 4. трошкове стручног рада
 5. трошкове за закуп спортских објеката
 6. трошкове лекарских прегледа
 7. трошкове набавке спортске опреме
 8. трошкове санације, адаптације и опремања спортских објеката
 9. трошкове набавке специфичне опреме и реквизита
 10. трошкове куп такмичења
 11. трошкове чланарине спортиста
 12. трошкове организације пригодних такмичења и манифестација од интереса за општину Бела Црква
 13. трошкове организације званичних покрајинских и државних такмичења
 14. трошкове организације званичних међународних манифестација
 15. трошкове учешћа на званичним међународним клупским такмичењима.

ОПШТИ УСЛОВИ  КОНКУРСА

Право на суфинансирање спортских програма имају организације које испуњавају следеће услове:

 1. да су регистровани у складу са Законом и уписани у надлежни државни регистар
 2. да имају седиште на територији општине Бела Црква
 3. да су регистровани и раде минимум једну годину.

 

      ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  КОНКУРСА

 1. Лица која непосредно реализују активности у предшколском и школском спорту морају имати одговарајућу школску спрему
 2. Спортски стручњаци и стручњаци у спорту који непосредно реализују активности у оквиру пројеката и програма морају испуњавати услове прописане Законом о спорту
 3. Спортски клубови су обавезни да имају уредну и доступну евиденцију о свом чланству и да испуњавају обавезе прописане Законом о спорту
 4. Спортски клубови морају имати статус редовног члана Спортског савеза Бела Црква.

 

 КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава на Конкурс подноси се на обрасцу који је саставни део конкурсне документације и може се наћи на званичној web-презентацији општине Бела Црква. (www.backspace.agency/belacrkva) и на сајту Спортског савеза Бела Црква (www.ssbelacrkva.org) или у канцеларији Спортског савеза Бела Црква, Милетићева 2, Бела Црква (зграда СО Бела Црква).

 1. образац попунити читко штампаним словима
 2. образац мора бити оверен потписом лица овлашћеног за заступање и печатом клуба
 3. финансијски извештај о реализацији пројекта доставити искључиво на обрасцу по моделу који се прилаже уз текст конкурса- Образац 7 (на основу сугестије Државне ревизорске институције).

 

НАЧИН  ПРИЈАВЉИВАЊА  И  РОКОВИ

Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од објављивања Јавног конкурса, односно закључно са 07.03.2018. године до 14 часова.

Пријава се шаље поштом на адресу: Општина Бела Црква, Комисија за расподелу средстава за спортска удружења, Милетићева бр. 2, 26340 Бела Црква или предајом у Писарници Општинске управе oпштине Бела Црква, са назнаком “За Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области спорта“.

Конкурсна документација се не враћа.

Пријаве које се доставе након наведеног рока и са непотпуном документацијом, као и пријаве послате факсом или електронском поштом, непотписане и неоверене пријаве неће се узети у разматрање.

Јавни конкурс је објављен дана 20.02.2018. године на сајту општине Бела Црква и на сајту Спортског савеза Бела Црква, као и на огласној табли општине.

Образац 1 Предлог годишњих програма

Образац 2 Изградња, опремање и одржавање спортских објеката

Образац 3 Стипендије и новчане награде

Образац 4 Посебни програми

Образац 7 Извештај о реализацији програма

Образац 8 Завршни извештај о реализацији изградње, опремања и одржавања спортских објеката

Образац 11 Изјава о партнерству

 

 

Број: 037-153 /2018-02                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Дана: 20.02.2018.                                                                                               Дарко Богосављевић

Подели ово:

Архиве