Javni konkurs za finansiranje programa rada udruženja građana iz budžeta opštine Bela Crkva

Na osnovu Odluke o budžetu Opštine Bela Crkva (Sl. list opštine Bela Crkva br. 10/2015), Pravilnika o načinu finansiranja programa rada udruženja građana iz budžeta Opštine (Sl. list Opštine br. 7/2014 opština Bela Crkva) i zaključka Opštinskog veća br. 06-41/2015-02 Predsednik opštine Bela Crkva 03.12.2015. god. raspisuje:

 

Raspisuje

Javni konkurs za finansiranje programa rada udruženja građana iz budžeta opštine Bela Crkva za period januar – jun 2016. godine

 

Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju programa i projekata udruženja iz budžeta opštine Bela Crkva za 2016. godinu iznosi 3 miliona dinara za sva udruženja dok za socijalno-humanitarna udruženja iznosi 300.000,00 dinara, a ovim konkursom opredeliće se 2/3 sredstava za prvih 6. meseci 2016. godine tj. 2 miliona za sva udruženja i 200.000,00 dinara za socijalno-humanitarna udruženja.

 

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se udruženjima građana sa teritorije opštine Bela Crkva za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:
1. aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora;

2. zdravstvene zaštite;

3. ekologije, zaštite životne sredine, održivog razvoja, zaštite životinja;

4. afirmisanja ljudskih i manjinskih prava;

5. programa za obrazovanje;

6. programa za omladinu;

7. programa za stara lica;

8. zaštite potrošača;

9. socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, boračko invalidska zaštita, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju, zaštita interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije i izbeglica);

10. podsticanja nataliteta;

11. volonterizam;

12. borbe protiv korupcije, kao i drugi programi u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe;

13. informisanja;

14. prevencije nasilja i diskriminacije kao i afirmacije građanskog aktivizma;

 

Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja građana koja su registrovana na teritoriji opštine Bela Crkva, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Bela Crkva kao opštinske ili međuopštinske organizacije. Udruženje građana može se prijaviti sa najviše 1 (jednim) programom na jednom konkursu za tekuću godinu.

 

Program se mora realizovati na teritoriji opštine Bela Crkva ili van teritorije opštine  Bela Crkva a da svojim aktivnostima predstavljaju opštinu. Program mora biti završen do isteka budžetske godine, odnosno do 31.12.2016. godine.

 

Prijava na konkurs podrazumeva podnošenje konkursne dokumentacije. Obrasci konkursne dokumentacije se mogu preuzeti svakog radnog dana u terminu od 08:00 do 14:00 časova, u zgradi opštinske uprave opštine Bela Crkva, Miletićeva br. 2., u kancelariji br. 36., odnosno preuzeti sa zvanične web-prezentacije opštine Bela Crkva. (www.backspace.agency/belacrkva)

 

 

 

Konkursna dokumentacija sadrži:

  1. Prijavni obrazac;
  2. Program za tekuću godinu;
  3. Obrazac za budžet programa;
  4. Kratak izveštaj o aktivnostima iz prethodnog perioda;
  5. Fotokopija rešenja o upisu u APR-u;
  6. Fotokopija kartona deponovanih potpisa.

 

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na kojoj sa prednje strane mora da stoji: PRIJAVA NA KONKURS OPŠTINE BELA CRKVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA i napomena “NE OTVARATI”, Ime podnosioca prijave, adresa podnosioca prijave. Prijava se šalje poštom na adresu: Opština Bela Crkva, Komisija za saradnju sa udruženjima građana, Miletićeva br. 2, 26340 Bela Crkva, ili predajom u Pisarnici Opštinske uprave Opštine Bela Crkva. Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefon: 013/851-224 lok. 116 kod Barbare Potočan Fiksmer.

 

Rok za podnošenje prijava je do 30.12.2015. godine do 14:00 časova.

 

Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnete na neodgovarajućem obrascu ili za namene suprotne ovom konkursu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili e-mail-a i nepotpisane prijave, neće se razmatrati. Nepotpuni konkursni materijali se neće ocenjivati/bodovati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

 

Nakon donošenja odluke o izboru programa koji će biti finansirani tokom 2016. godine, sa podnosiocima istih će se zaključiti ugovori o finansiranju realizacije programa. Izveštaj o sprovedenom konkursu i preliminarna odluka o izboru programa udruženja građana biće doneta u roku od 10 radnih dana po završetku konkursa i biće istaknut na oglasnoj tabli Opštine i na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bela Crkva.

 

Nezadovoljni podnosioci prijave mogu podneti žalbu Opštinskom veću, rok za podnošenje žalbe je 8 dana od dana objavljivanja rezultata pismenim putem. Nakon isteka ovog roka i donošenja konačne odluke, Predsednik Opštine potpisaće ugovore o finansiranju sa udruženjima građana.

 

 

 

Opština Bela Crkva                                                                                                  Predsednik Opštine

Stanko Petrović

br. 037-370/2015-02

Dana: 15.12.2015. god.

 

Dokumentacija za preuzimanje:

Finansijski izveštaj

Kratak Izveštaj o aktivnostima iz prethodne godine

Narativni izveštaj

Obrazac za budzet programa

Prijavni obrazac

Program udruĹľenja

Подели ово:

Архиве