JAVNI POZIV za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Bela Crkva

Na osnovu Odluke o budžetu Opštine Bela Crkva za 2016. god. (Sl. list opštine Bela Crkva br. 14/2015), na osnovu Pravilnika o finansiranju/sufinansiranju u oblasti sporta i fizičke kulture Opštine Bela Crkva (“Sl. list opštine Bela Crkva br: 2/2014) i zaključka Opštinskog veća br. 06-41/2015-02 Predsednik opštine Bela Crkva 03.12.2015. god. raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Bela Crkva

 za period januar-jun 2016. godine

 

Za finansiranje projekata/programa iz oblasti sporta Budžetom opštine za 2016.godinu opredeljeno je 9.000.000,00 dinara a ovim konkursom raspodeliće se 2/3 od ukupnih sredstava, za prvih 6. meseci, a u iznosu od 6.000.000,00 dinara.

 

PREDMET  KONKURSA

 

Opština Bela Crkva će sufinansirati programe i projekte iz oblasti sporta i to:

 1. Takmičarski sport ( redovni i dodatni programi);
 2. Predškolski i školski sport;
 3. Rekreativni sport-Sport za sve;
 4. Sport lica sa invaliditetom;
 5. Savezi i ostali oblici stručnog udruživanja;
 6. Sanacija i adaptacija sportskih objekata.

 

CILJEVI  KONKURSA

 

 1. podizanje kvaliteta u svim segmentima sporta, naročito takmičarskog i u mlađim kategorijama;
 2. unapređivanje i omasovljavanje sporta u predškolskim ustanovama i školama;
 3. unapređivanje stručnog rada u sportu putem edukacija trenera, prepoznavanje talenata, praćenja stanja treniranosti i drugo;
 4. promovisanje sporta kao zdravog stila života;
 5. socijalna integracija osoba sa posebnim potrebama kroz sportske aktivnosti.

 

PREDMET  SUFINANSIRANJA

 

U okviru programa i projekta finansijski će biti podržani troškovi za:

 1. troškove prevoza sportista,
 2. troškove službenih lica,
 3. troškove kotizacije,
 4. troškove stručnog rada,
 5. troškove za zakup sportskih objekata,
 6. troškove lekarskih pregleda,
 7. troškove nabavke sportske opreme,
 8. troškove sanacije, adaptacije i opremanja sportskih objekata,
 9. troškove nabavke specifične opreme i rekvizita,
 10. troškove kup takmičenja,
 11. troškove hranarine sportista,
 12. troškove organizacije prigodnih takmičenja i manifestacija od interesa za opštinu Bela Crkva,
 13. troškove organizacije zvaničnih pokrajinskih i državnih takmičenja,
 14. troškove organizacije zvaničnih međunarodnih manifestacija,
 15. troškove učešća na zvaničnim međunarodnim klupskim takmičenjima.

 

 

OPŠTI USLOVI  KONKURSA

 

Pravo na sufinansiranje sportskih programa imaju organizacije koje ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da su registrovani u skladu sa Zakonom i upisani u nadležni državni registar,
 2. da imaju sedište na teritoriji opštine Bela Crkva,
 3. da su minimalno registrovani i rade jednu godinu.

 

      POSEBNI  USLOVI  KONKURSA

 

 1. Lica koja neposredno realizuju aktivnosti u predškolskom i školskom sportu  moraju imati odgovarajuću školsku spremu,
 2. Sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu koji neposredno realizuju aktivnosti u okviru projekata i programa moraju ispunjavati uslove propisane Zakonom o sportu,
 3. Sportski klubovi su obavezni da imaju urednu i dostupnu evidenciju o svom članstvu i da ispunjavaju obaveze propisane Zakonom o sportu,
 4. Sportski klubovi moraju imati status redovnog člana Sportskog saveza Bela Crkva.

 

 KONKURSNA  DOKUMENTACIJA

 

Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu koji je sastavni deo konkursne dokumentacije i može se naći na sajtu Sportskog saveza Bela Crkva www.ssbelacrkva.org, ili u kancelariji Sportskog saveza Bela Crkva, Miletićeva 2, Bela Crkva (zgrada SO Bela Crkva);

 

 1. obrazac popuniti čitko štampanim slovima,
 2. obrazac mora biti overen potpisom lica ovlašćenog za zastupanje i pečatom kluba.

 

NAČIN  PRIJAVLJIVANJA  I  ROKOVI

 

Prijave na Javni konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa, odnosno zaključno sa 30.12.2015. godine do 14 časova, lično u kancelariji Sportskog saveza Bela Crkva, ili poštom na adresu Sportski savez Bela Crkva, Miletićeva 2, 26340 Bela Crkva, sa naznakom za Javni konkurs za sufinansiranje programa-projekata u oblasti sporta .

 

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

 

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka i sa nepotpunom dokumentacijom, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, nepotpisane i neoverene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

 

Javni konkurs je objavljen dana 15.12.2015. godine, na sajtu opštine Bela Crkva i sajtu Sportskog saveza Bela Crkva.

 

Broj: 037-371/2015-02                                                                                  PREDSEDNIK OPŠTINE

Dana:15.12.2015.                                                                                           STANKO PETROVIĆ

 

 

 

 

Подели ово:

Архиве