Јавни конкурс за финансирање програма рада удружења грађана из буџета општине Бела Црква за 2017. годину

На основу Одлуке о буџету Општине Бела Црква за 2017. год. (Сл.лист општине Бела Црква бр.14/2016) и Правилника о начину финансирања програма рада удружења грађана из буџета Општине (Сл. лист Општине бр. 7/2014 општина Бела Црква) и закључка Општинског већа бр. 06-1/2017-02 Председник општине 27.01.2017.год

Расписује

Јавни конкурс за финансирање програма рада удружења грађана из буџета општине Бела Црква за 2017. годину

 

Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката удружења из буџета општине Бела Црква за 2017. годину износи 2.700.000 динара, а овим конкурсом определиће се средства за целу 2017. годину.

 

Средства по овом конкурсу додељују се удружењима грађана са територије општине Бела Црква за реализацију пројеката из следећих области:
1. активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора;

2. здравствене заштите;

3. екологије, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња;

4. афирмисања људских и мањинских права;

5. програма за образовање;

6. програма за омладину;

7. програма за стара лица;

8. заштите потрошача;

9. социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, борачко инвалидска заштита, подршка старим и особама са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју, заштита интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица);

10. подстицања наталитета;

11. волонтеризам;

12. борбе против корупције, као и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе;

13. информисања;

14. превенције насиља и дискриминације као и афирмације грађанског активизма;

 

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења грађана која су регистрована на територији општине Бела Црква, односно имају седиште или огранак и делују на подручју општине Бела Црква као општинске или међуопштинске организације. Удружење грађана може се пријавити са највише 1 (једним) програмом на једном конкурсу за текућу годину.

 

Програм се мора реализовати на територији општине Бела Црква или ван територије општине  Бела Црква а да својим активностима представљају општину. Програм мора бити завршен до истека буџетске године, односно до 31.12.2017. године.

 

 

Пријава на конкурс подразумева подношење конкурсне документације. Обрасци конкурсне документације се могу преузети сваког радног дана у термину од 08:00 до 14:00 часова, у згради општинске управе општине Бела Црква, Милетићева бр. 2., у канцеларији бр. 32., односно преузети са званичне wеб-презентације општине Бела Црква. (www.backspace.agency/belacrkva)

 

Конкурсна документација садржи:

  1. Пријавни образац;
  2. Програм за текућу годину;
  3. Образац за буџет програма;
  4. Кратак извештај о активностима из претходне године;
  5. Фотокопија решења о упису у АПР-у;
  6. Фотокопија картона депонованих потписа.

 

Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од објављивања Јавног конкурса. Пријаве се подносе у затвореној коверти на којој са предње стране мора да стоји: ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА и напомена “НЕ ОТВАРАТИ”, Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве. Пријава се шаље поштом на адресу: Општина Бела Црква, Комисија за сарадњу са удружењима грађана, Милетићева бр. 2, 26340 Бела Црква, или предајом у Писарници Општинске управе Општине Бела Црква. Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон: 013/851-224 лок. 108 код Тамаре Соколовић.

 

Рок за подношење пријава је закључно до 11.02.2017. године до 14 часова.

 

Пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или е-маил-а и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјали се неће оцењивати/бодовати. Конкурсна документација се не враћа.

 

Након доношења одлуке о избору програма који ће бити финансирани током 2017. године, са подносиоцима истих ће се закључити уговори о финансирању реализације програма. Извештај о спроведеном конкурсу и прелиминарна одлука о избору програма удружења грађана биће донета у року од 10 радних дана по завршетку конкурса и биће истакнут на огласној табли Општине и на званичној интернет презентацији Општине Бела Црква.

 

Незадовољни подносиоци пријаве могу поднети жалбу Општинском већу, рок за подношење жалбе је 8 дана од објављивања резултата писменим путем. Након истека овог рока и доношења коначне одлуке, Председник Општине потписаће уговоре о финансирању са удружењима грађана.

 

Јавни конкурс је објављен дана 27.01.2017. године, на сајту општине Бела Црква и на огласној табли општине.

Општина Бела Црква                                                                                Председник Општине

Председник Општине                                                                               Дарко Богосављевић

Бр.037-24/2017-02

Дана:27.01.2017.год

Kratak Izveštaj o aktivnostima iz prethodne godine

Obrazac za budzet programa

Prijavni obrazac

Program udruženja za 2017

Подели ово:

Архиве