ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Република Србија

АП Војводина

Општина Бела Црква

Општинска управа

НАЧЕЛНИК

Број:011-70/2016-03

Дана:19.01.2017.

Бела Црква

 

 

На основу чланова 94. и чл.101 став 4 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016) и члана 17.  став (1), чл. 20. став (1) и (2) и чл. 21.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање  радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016), Општинска управа Бела Црква оглашава:

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БЕЛА ЦРКВА

ЗА РАД НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Општинска управа Бела Црква, Милетићева бр. 2, Бела Црква 26340

II Радно место које се попуњава:
Радно место комуналног и туристичког инспектора у Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове у Општинској управи Бела Црква, у звању Самостални стручни сарадник или виши сарадник, предвиђено Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи Бела Црква- 1 извршилац

Услови: Комунални и туристички инспектор, може бити лице које има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно завршене мастер академске студије,мастер струковне студије, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама или лице које је стекло високо образовање на основним студијама на факултету у трајању од најмање 4 године а које је у погледу права која из њега произлазе изједначено са академским називом мастер као и лице које је стекло одговарајуће образовање на основним академским студијама и основним струковним студијама, односно има стечено више образовање, а које је у погледу права која из њега произлазе изједначено са основним струковним студијама, положен стручни испит за рад у органима управе и најмање три године радног искуства.

Радно место радника за исплате накнада породиљама и борачко-инвалидске заштите у Одељењу за финансије у Општинској управи Бела Црква, у звању Виши референт, предвиђено Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи Бела Црква- 1 извршилац

Услови: Средња стручна спрема економског или друштвеног смера,положен стручни испит за рад у органима управе са средњом стручном спремом и 1 година радног искуства.

III Место рада: Бела Црква, Милетићева бр.2.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа Бела Црква, Милетићева бр.2,Бела Црква 26340 са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Витомиров Петар дипл.правник, телефон 013/851-244.

Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у дневним новинама „Дневник“.


Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
 потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; уверење државног органа у којем је лице радило; уверење из казнене евиденције; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ТОМИСЛАВ ДМИТРОВИЋ

Подели ово:

Архиве