ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БЕЛА ЦРКВА

Општинска управа Бела Црква, а на основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон), члана 12, 13, 14. и 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.95/2016) оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БЕЛА ЦРКВА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа Бела Црква, Бела Црква, ул. Милетићева бр.2

 

II Радна места које се попуњавају:

 

  1. 1.      Радно место канцеларијских послова (послови писарнице и архиве),

у звању млађи референт, 1 извршилац.

 

Опис послова:

–          Врши пријем, распоређивање и евидентирање поште кроз интерну доставну књигу и формира предмете за потребе општинске управе и свих органа општине;

–          Ради на завођењу предмета путем АОП-а за потребе свих органа општине и разводи предмете путем истог;

–          Припрема податке за извештаје о стању и кретању предмета;

–          Организује личну доставу путем  достављача и поште;

–          Врши експедицију поште;

–          Врши оверу потписа, рукописа и преписа;

–          Води архивску књигу и улаже предмете у одређене фасцикле и у архиву;

–          Издаје предмете из архиве на реверс;

–          Стара се о евиденицији и уредном враћању архивирању предмета и води рачуна и правовременом излучивању архивске грађе;

–          Припрема податке за извештаје по упутству руководиоца одељења и начелника општинске управе;

–          Ради и друге послове у складу са налозима руководиоца одељења и начелника општинске управе и за свој рад одговара њима;

–          Врши архивирање предмета;

–          Ради остале послове по налогу начелника одељења и општинске управе.

 

Потребни услови:

Средња стручна спрема, једна година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад радника у органима управе са средњом школом, познавање рада на рачунару (MS office пакет и интернет).

 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

Познавање Уредбе о канцеларијском пословању,

Познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

 

 

III Место рада:

Општинска управа Бела Црква, ул. Милетићева бр. 2.

 

 

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Општинска управа, у Белој Цркви, ул.Милетићева бр.2, са назнаком „За јавни конкурс“.

 

 

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Николина Пејчиновић, тел: 013/851-224, локал 108.

 

VI Услови за рад на радном месту:

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, да има прописно образовање.

 

 

VII Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана  18.02.2022. године када ће обавештење о јавном конкурсу бити објављено у дневним новинама „Дневник“.

 

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

–          пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;

–          оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

–          оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

–          оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

–          оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима;

–          оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);

–          уверење из казнене евиденције.

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена код јавног бележника.

 

 

IX Трајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

 

 

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту биће благовремено и у најкраћем могућем року обавештени у којем термину ће се обавити провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку. Кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

 

 

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе Бела Црква Решењем бр. 111-4/2022-03 од 17.02.2022. године.

Овај оглас објављује се на web страници, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то у дневним новинама „Дневник“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације www.backspace.agency/belacrkva на којој је објављен оглас

 

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 Текст Јавног конкурса: oglas javni konkurs

Подели ово:

Архиве