ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а

Општина Бела Црква

Општинска  управа Бела Црква

Комисија за израду Годишњег програма заштите,

уређења и коришћења пољопривредног земљишта

у државној својини

Број: 320- 16 /2014-05

Датум: 27.08. 2014. године

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА 2015. ГОДИНУ

 

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бела Црква, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

–      функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Бела Црква

–      објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Бела Црква,

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Бела Црква за 2015. годину, до дана 30.октобра 2014. године.

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

 

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури:

1)   Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;

2)   Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности, а услучају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности потребно је доставити доказ о власништву на инфраструктури (грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала, односно извод из пописа основних средстава);

3)   Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре (вишегодишњи засади морају бити „у роду“, а објекти „у функцији“), са наведеним катастарским парцелама на којима се налази инфраструктура.

4)   Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу );

5)   Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године и доказ о власништву те инфраструктуре (фактура);

6)   Водна дозвола за рибњаке издата од надлежног органа.

 

II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња:

  1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња;
  2. Доказ о регистрованој фарми – Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова или доказ о Регистрованом пољопривредном газдинству са 15 уматичених млечних крава – Уверење о уматиченим животињама издато од Института за сточарство Београд, а за АП Војводину од Пољопривредног факултета у Новом Саду – департман за сточарство (са припадајућим листингом бројева животиња на које се односи уматичење);
  3. Доказ о здравственом стању животиња – прибавља се од ветеринарске станице из кога се види врста, категорија и бројно стање животиња;
  4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу).

 

Лица заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре требало би да доставе Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције Комисији за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бела Црква до 30. јуна 2014. године, са наведеним катастарским парцелама које су предмет захтева, ради благовременог изласка инспекције на терен и израде Записника Републичке пољопривредне инспекције, који је саставни део документације коју треба доставити до 30. октобра 2014. године.

 

Напомена:

Сва документација мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу), оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу. Условна грла се обрачунавају помоћу програма за обрачун уловних грла, који је саставни део електронске форме годишњег програма, а форматиран је тако да се кравом сматра женка говеда од 24 и више месеци старости, која није напустила имање, а товне животиње се обрачунавају за један турнус годишње. Број животиња које се обрачунавају на условна грла ограничен је капацитетом наведеним у Решењу о утврђивању ветеринарско санитарних услова.

 

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторијама Одељења за урбанизам,привреду и инспекцијске послове  Општинске управе Бела Црква , улица Милетићева , бр.2, I спрат, канцеларија  бр: 37 .

 

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 30. октобар 2014. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

 

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури за 2015. годину“ или „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња за 2015. годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бела Црква, на адресу: Одељење за урбанизам,привреду и инспекцијске послове  Општинске управе Бела Црква , улица Милетићева , бр.2 . На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

 

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Биљана Јовановић, телефон:013/851-224, email: polj.biljana@gmail.com или лично у просторијама Одељења за урбанизам,привреду и инспекцијске послове  Општинске управе Бела Црква , улица Милетићева , бр.2, I спрат, канцеларија  бр: 37 .

 

Овај јавни позив објавити у јавном гласилу БЦ“Инфо“Бела Црква,  интернет страници општине Бела Црква www.backspace.agency/belacrkva и огласним таблама месних канцеларија.

 

Председник комисије

Станислав Митровић

Подели ово:

Архиве