ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

На основу члана 59 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10,38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15,5/17 и 9/18), Одлуке о буџету Општине Бела Црква(Сл.гласник Општине Бела Црква „бр.16/2019  а у складу са Локалним акционим планом  запошљавања Општине Бела Црква  за 2020 годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији  програма и мера активне политике запошљавања у 2020.години (број:3600-101- 8/2020 од 16.03.2020.године)

 

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА   И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020 ГОДИНИ

I  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

У програм стручне праксе се укључују  незапослена млада лица са средњом стручном спремом која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита. Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, а Општина Бела Црква (у даљем тексту: Општина финансира програм најдуже 6 месеци. У случају када се програм стручне праксе спроводи у складу са законом, Општина  може да финансира програм у дужини прописаној законом, а најдуже 6 месеци. У случају када се програм стручне праксе спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, Општина   програм финансира у трајању:

–     до 6 месеци за лица са средњим образовањем,

Tоком трајања програма стручне праксе Општина Бела Црква  преко Националне службе за запошљавање:

  1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном износу од:

–       20.000,00 динара за лица са средњим образовањем

  1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац који

испуњава следеће услове:

–          Да има регистровану делатност на територији Општине Бела Црква

–          да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;

–          да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на конкретним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита;

–          да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;

–          да оспособљава незапослена лица која се воде на евиденцији Националне службе филијала Вршац Испостава Бела Црква , задовољаваjу опште и посебне услове за укључивање у програм, у складу са важећим актима Националне службе и Акционим планом Општине Бела  Црква

  • има средње или трогодишње образовање
  • нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за стицање услова за полагање стручног/приправничког испита,
  • није искористило у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у струци (изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високо образовање);

–          да оспособљава незапослено лице које у периоду од шест месеци пре подношења захтева није било у радном односу код тог послодавца;

–          да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:

1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или

2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослени и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца;

–     да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају,као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских услова и услова из јавног позива за незапосленог.

III  ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

–          захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;

–          програм стручног оспособљавања

–          фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела; за послодавце адвокате – решење о упису у Именик адвоката;

–          уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодавца који паушално измирује пореске обавезе или

извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;

–          извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита или

извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено обављање приправничког стажа;

–          доказ о кадровском капацитету за стручно оспособљавање лица, и то:

  • доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/уверење),
  • доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму  у два примерка подноси се НСЗ филијали Вршац поштом  или електронским путем на мејл pisarnica.Vrsac@nsz.gov.rs  Образац захтева може се преузети са сајта www.nsz.gov.rs или са сајту Општине Бела Црква  www.belacrkva.com

 

 

 

IV  ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлукe о спровођењу програма стручне праксе доноси председник Општине Бела Црква   а на основу провере, бодовања, рангирања и образложеног предлога филијале Вршац. У циљу провере испуњености услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

БОДОВНА ЛИСТА

Бр.

Критеријуми

Бодови

1.

Кадровски капацитети

Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослено лице и има више од 36 месеци радног искуства

или

ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има више од 48 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца

25

Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослено лице и има од 24 до 36 месеци радног искуства

или

ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има од 36 до 48 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца

20

Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослено лице и има од 12 до 24 месеца радног искуства

или

ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има од 24 до 36 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца

10

2.

Дужина обављања делатности

Пословање од 5 и више година

25

Пословање од 3 до 5 година

15

Пословање од 1 до 3 године

10

Пословање до 1 године

5

3.

Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе

Више од 71% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

25

51-70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

20

31-50% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

15

11-30% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

10

До 10% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

5

Није било запослених по завршетку програма стручне праксе

0

Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца још траје  

25

4.

Значај програма за локално тржиште рада

Образложен став Локалног савета за запошљавање.

15

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

90

 

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у организацији Националне службе по јавним позивима од 2018 до 2019 године.

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ подразумева број лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка програма засновала радни однос код истог или другог послодавца. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу увида у базу података из свог информационог система.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“, потом „Дужина обављања делатности“. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

 

Динамика одлучивања

 

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року oд 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

О  задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом средствима за ову меру.

V  ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је 45 дана од дана доношења одлуке. У случају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговори између Националне службе и послодавца, односно незапосленог, морају бити закључени до краја календарске године.

У циљу закључивања уговора са послодавцем и ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем. Национална служба ће на основу достављене документације са послодавцем, Општином Бела Црква   и ангажованим лицем на стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

Документација за закључивање уговора са лицем на стручној пракси:

–          фотокопија/очитана лична карта,

–          фотокопија картице текућег рачуна.

VI  ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

–          стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;

–          доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;

–          организује незапосленом полагање стручног или приправничког испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом;

–          изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном или приправничком испиту;

–          омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и

–          обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

 

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у року предвиђеним законом, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о јавном позиву се могу добити у НСЗ филијали Вршац .Лица за контакт су Слободанка Божин контакт тел. 802-406 и Маријана Радовановић контакт тел.       802-428.  Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту  Националне службе за запошљавање и на сајту Општине Бела Црква и трајаће  до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену а најкасније до 30.11.2020.године.

Prilog 01 – Zahtev za učešće u programu stručne prakse ЛАПЗ 2020

Подели ово:

Архиве