ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бела Црква за период јул-ђецембар 2014. године

На основу Правилника о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе општине Бела Црква ( “Сл.лист општине Бела Црква бр: 2/2014) 06.06.2014. Општинско веће општине Бела Црква расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бела Црква за период јул-ђецембар 2014. године

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Општина Бела Црква ће суфинансирати програме и пројекте из области спорта и то:

 1.  Такмичарски спорт ( редовни и додатни програми)
 2.  Предшколски и школски спорт
 3.  Рекреативни спорт-Спорт за све
 4.  Спорт лица са инвалидитетом
 5.  Савези и остали облици стручног удруживања
 6.  Санација и адаптација спортских објеката

ЦИЉЕВИ КОНКУРСА

 1.  подизање квалитета у свим сегментима спорта, нарочито такмичарског и у млађим категоријама
 2.  унапређивање и омасовљавање спорта у предшколским установама и школама
 3.  унапређивање стручног рада у спорту путем едукација тренера, препознавање талената, праћења стања тренираности и друго
 4.  промовисасње спорта као здравог стила живота
 5.  социјална интеграција особа са посебним потребама кроз спортске активности ПРЕДМЕТ СУФИНАНСИРАЊА

У оквиру програма и пројекта финансијски ће бити подржани трошкови за:

 1.  трошкове превоза спортиста
 2.  трошкове службених лица
 3.  трошкове котизациј е
 4.  трошкове стручног рада
 5.  трошкове за закуп спортских објеката
 6.  трошкове лекарских прегледа
 7.  трошкове набавке спортске опреме
 8.  трошкове санације , адаптације и опремања спортских објеката
 9.  трошкове набавке специфичне опреме и реквизита
 10.  трошкове куп такмичења
 11.  трошкове хранарине спортиста
 12.  трошкове организације пригодних такмичења и манифестација од инереса за општину Бела Црква
 13.  трошкове организације звамничних покрајинских и државних такмичења
 14.  трошкове организације званичних међународних манифестација
 15.  трошкове учешћа на званичним међународним клупским такмичењима

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Право на суфмансирање спортских програма имају организације које испуњавају следеће услове:

 1.  да су регистровани у складу са Законом и уписани у надлежни државни регистар
 2.  да имају седиште на територији општине Бела Црква
 3.  да су минимално регистровани и раде годину дана

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 1.  Лица која непосредно реализују активности у предшколском и школском спорту морају имати одговарајућу школску спрему
 2.  Спортски стручњаци и стручњаци у спорту који непосредно реализују активности у оквиру пројеката и програма морају испуњавати услове прописане Законом о спорту
 3.  Спортски клубови су обавезни да имају уредну и доступну евиденцију о свом чланству и да испуњавају обавезе прописане Законом о спорту
 4.  Спортски клубови морају имати статус редовног члана Спортског савеза Бела Црква

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава на Конкурс подноси се на обрасцу који је саставни део конкурсне документације и може се наћи на сајту Спортског савеза Бела Црква www.ssbelacrkva.org , или у канцеларији Спортског савеза Бела Црква, Милетићева 2, Бела Црква (зграда СО Бела Црква);

 1.  образац попунити читко штампаним словима
 2.  образац мора бити оверен потписом лица овлашћеног за заступање и печатом клуба НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОКОВИ

Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од објављивања Јавног конкурса, односно закључно са 21.06.2014. године до 14 часова, лично у канцеларији Спортског савеза Бела Црква, или поштом на адресу Спортски савез Бела Црква, Милетићева 2, 26340 Бела Црква, са назнаком за Јавни конкурс за суфмансирање програма-пројеката у области спорта .

Конкурсна документација се не враћа.

Пријаве које се доставе након наведеног рока и са непотпуном документацијом, као и пријаве послате факсом или електронском поштом, непотписане и неоверене пријаве , неће се узети у разматрање.

Одлуку о финансирању доноси Општинско веће на предлог Комисије за финансирање спорта.

Јавни конкурс је објављен дана 06.06.2014. године, на сајту општине Бела Црква и сајту Спортског савеза Бела Црква

Подели ово:

Архиве