ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА 2017.ГОДИНУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

На основу чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење) , чланa 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник Републике Србије“ број 16/16 ),  Одлуке о буџету општине Бела Црква за 2017. годину, (Сл.лист бр општине Бела Црква 14 /2016), и Закључка Општинског већа бр 06-1/2017-02  Председник општине  расписуjе

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА 2017.ГОДИНУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

  ПУТЕМ ШТАМПАНИХ,ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ,РАДИО И ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈА

-Исправљен текст-

        I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет конкурса је избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Бела Црква, путем штампаних, телевизијских,радио и електронских медија,који ће бити суфинансирани средствима из буџета Општине Бела Црква  2017.годину, у  износу од  9.523.809,00 динара са наменом производња медијског садржаја.

Најмањи износ средстава који се одобрава по пројекту је 10.000,00 динара

Највећи износ средстава који се одобрава по пројекту је   6.000.000,00 динара

Конкурс се расписује за спровођење пројеката у 2017.години.

 

Предмет јавног конкурса је суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања општине Бела Црква путем штампаних, телевизијских,радио и електронских медија кроз подршку производњи медијских садржаја из области образовања, здравства, културе, спорта, туризма, пољопровреде, предузетништва,  људских права, верских права, заштите животне средине, заштите деце и омладине и уметничког стваралаштва, као и у циљу повећања опште информисаности грађана. Такође,пројекти треба позитивно да утичу на квалитет информисања припадника националних мањина и лица са инвалидитетом.

 

        II ЦИЉ КОНКУРСА

Циљ конкурса је истинито,правовремено, непристрасно и потпуно информисање свих грађана на територији општине Бела Црква, затим подстицање разноврсности медијских садржаја, слободе изражавања идеја и мишљења, слободног развоја независних и професионалних медија.

        III ПРАВО УЧЕШЋА

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРС ИМАЈУ:

а)издавач медија који је уписан у регистар медија,

б)правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија,

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом на једном конкурсу.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Правно лице или предузетник који је предходне године био корисник буџетских средстава за информисање може бити учесник овог конкурса само под условом да је доставио одговарајући извештај о оствареним месечним обавезама, одређен уговором закљученим са општином Бела Црква по том основу.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ

Пројекат у смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине(жанровска или временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса односно:

-истинитом,правовременом,непристрасном и отпуном информисању свих грађана у општини Бела Црква.

-остваривању јавног интереса подстичући равноправност медијских садржаја,слободу изражавања идеја и мишљења,слободан развој независних и професионалних медија

-задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота,без дискриминације.

-информисању свих грађана без обзира на старосну доб,верску и политичку опредељеност,националну и расну припадност.

-информисању и подршци у производњи медијских садржаја о образовању укључујући и медијску писменост као део образовног система,здрављу људи,заштити животне средине,развоју људских права и демократије ,унапређивању правне и социјалне државе,слободном развоју личности,развоју науке,спорта и физичке културе,верским правима,заштити деце и омладине,култури,уметничком стваралаштву,привреди,предузетништву,унапређивању медијског и новинарског професионализма,

-информисању о питањима од интереса за јавност(објављивање информација о догађајима и личностима о којима јавност има оправдан интерес да зна)

-квалитетном информисању припадника националних мањина и особа са инвалидитетом.

На основу наведених критеријума посебно се оцењује:
1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
2. доказ о томе да су након изрицања казне или мере предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Учесник конкурса може предложити суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% вредности пројекта а највише до износа који је утврђен конкурсом.

 

        V ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН 20 ДАНА (СЛОВИМА:ДВАДЕСЕТ ДАНА) И ТО ОД 30.01.2017. ДО 20.02.2017. У 14 Ч.

      VI ПРИЈАВА

Пријава се подноси у 5 примерака на обрасцу који је прописало Министарство културе и информисања и може се наћи на www.kultura.gov.rs  . Подносилац пројекта дужан је да уз пријаву поднесе један примерак следеће документације

-доказ о регистрацији издавача медија,

-доказ о регистрацији правног лица, односно предузетника који се бави производњом медијског садржаја,

-доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија,

-пројекат, са детаљним описом,

-детаљно разрађен буџет пројекта (сепцификација трошкова исказане искључиво у динарима),

-спецификација трошкова и укупан износ који се потражује од Општине Бела Црква,

– -потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати ( да нема блокаде рачуна)

-дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

-опционо-визуелна пројектна документација, фотографије, штампани материјал, материјал на цд-у и сл.

Пријава са документацијом се подноси  путем писарнице Општинске управе Бела Црква,Милетићева 2, са назнаком: За конкурс за јавно информисање, путем поште, препорученом пошиљком са свом потребном документацијом.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

        VII ОЦЕНА ПРОЈЕКТА

Пријаве на конкурс биће оцењене према мери у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи интерес у области јавног информисања и према мери у којој учесник на конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима .

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ СУ:

-значај пројекта за остваривање права на јавно информисање,

-доступност већем броју корисника,

-допринос разноликости медијских садржаја и плурализму идеје и вредности,

-оригиналност и значај пројекта за унапређење права на информисање,

-унапређење медијског стваралаштва у области културе,науке и образовања,

-информисање и едукација деце и младих,

-период реализације пројекта,

-број планираних медијских садржаја (емисија, страница у штампи, интернет страница…),

-износ средства за који се аплицира,

-примарне и секундарне циљне групе на које се пројекат односи,

-значај, односно циљ који се планира остварити реализацијом пројекта,

-општи циљ пројекта (промена и корист за циљну групу у области јавног информисања),

-специфични циљеви пројекта (мерљиви и временски одређени- очекивана позитивна промена у циљну групу),

-ризик односно могуће потешкоће у реализацији пројекта.

Оцену пројекта поднетих на конкурс вршиће стручна комисија од три члана које именује Председник Општине Бела Црква и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

ПОЗИВАМО УДРУЖЕЊА НОВИНАРА СРБИЈЕ РЕГИСТРОВАНА НАЈМАЊЕ ТРИ ГОДИНЕ ПРЕ ДАТУМА РАСПИСИВАЊА КОНКУРСА КАО И МЕДИЈСКЕ СТРУЧЊАКЕ  ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПРЕДЛОГЕ СА БИОГРАФИЈОМ ЗА ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У РОКУ ОД 20 ДАНА ОД ОБЈАВЉИВАЊА ОВОГ ПОЗИВА.

        VIII НАПОМЕНЕ

Образложено решење о расподели средства донеће Председник Општине  Бела Црква, а на основу образложеног предлога комисије и биће објављено на веб-сајту општине.

Решење ће бити достављено сваком учеснику конкурса у електронској форми.

Решење је коначно и против њега се не може покренути управни спор.

На основу решења биће закључен уговор са лицем које је добило средства за суфинансирање пројектих активности.

       IX ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив биће објављен на веб-сајту Општине Бела Цркве,новинама ,,БЦ Флеш” и на огласној табли.

 

 

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА

ПРЕДСЕДНИК

Бр:06-2/2017-02

Дана  30.01.2017.

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

                                                                                  Дарко Богосављевић

 

Подели ово:

Архиве