Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта- Реконструкција локације РБС( радио базне станице) ,,Бела Црква 2“

Република Србија

Aутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА

Општина Бела Црква

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број:501-2/2017-05

Дана:27.01.2017.године

Бела Црква

С.Милетића бр.2

тел.:013/851-224 лок. 116

е-маил: ekologijabc@gmail.com

 

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Обавештава се јавност да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације,а.д Телеком Србија, Београд, ИЈ Панчево, Светосавска 11, поднео  Општинској управи Бела Црква, Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта- Реконструкција локације РБС( радио базне станице) ,,Бела Црква 2“  PА37, PАU37, PАL37, у Белој Цркви, ул.Доситејева бр.100, на катастарској парцели број 10446/128, к.о Бела Црква,  на територији општине Бела Црква.

 

Увид у податке и документацију из захтева насиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општинске управе Бела Црква, Милетићева 2, у канцеларији бр. 36, од 30.01.2017. године, закључно са 08.02.2017.године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

 

У наведеном периоду, заинтересована јавност може доставити писано мишљење овом органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

 

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна израда студије на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

Доставити:

1. Огласној табли:

-Општинске управе Општине Бела Црква

2. За опстински сајт ( www.opstinabackspace.agency/belacrkva )

3. Архиви

 

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Бела Црква

Подели ово:

Архиве