ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

grbbb

 

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

 

Покрајински секретаријат за урбанизам

и заштиту животне средине

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС“, бр. 64/15) и чл. 5. и 19.  Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА САБИРНА ГАСНА СТАНИЦА ТИЛВА – БЕЛА ЦРКВА СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА САБИРНА ГАСНА СТАНИЦА ТИЛВА – БЕЛА ЦРКВА СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода сабирна гасна станица Tилва – Бела Црква са елементима детаљне регулације (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода сабирна гасна станица Tилва – Бела Црква са елементима детаљне регулације (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), обухватају целе катастарске општине: Николинци у општини Алибунар, Шушара на подручју града Вршца и Кајтасово, Гребенац, Дупљаја, Врачев Гај 1, Јасеново, Црвена Црква и Бела Црква у општини Бела Црква.

        1. Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 20. фебруара 2017. године до 21. марта 2017. године.

Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид у граду/општинама које се налазе у обухвату Плана и у просторијама Покрајинског Секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16.

Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја биће доступни на увид заинтересованој јавности:

–  у аналогном и дигиталном облику, у просторијама органа јединица локалне самоуправе надлежним за послове просторног планирања и урбанизма,

–  у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs).

         Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у Новом Саду, у згради Скупштине АП Војводине, 07. марта 2017. године у 11 часова, Сала 1, Улица Владике Платона бб.

Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у локалним самоуправама и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на адресу: Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања јавног увида, до 21. марта 2017. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 05. априла 2017. године у Новом Саду у згради Скупштине АП Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, са почетком у 11 часова.

2. У складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и изградњи, о извршеном јавном увиду надлежни орган, односно Комисија за планове, ће сачинити Извештај о обављеном јавном увиду и доставити га обрађивачу планског документа, Носиоцу израде Плана – Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине и градовима и општинама у обухвату Плана.

Јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода сабирна гасна станица Тилва – Бела Црква са елементима детаљне регулације и извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана

Јавни увид | | 17. фебруар 2017.

1. Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 20. фебруара 2017. године до 21. марта 2017. године.

Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид у граду/општинама које се налазе у обухвату Плана и у просторијама Покрајинског Секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16.

Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја биће доступни на увид заинтересованој јавности:

  • у аналогном и дигиталном облику, у просторијама органа јединица локалне самоуправе надлежним за послове просторног планирања и урбанизма,
  • у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs).

Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у Новом Саду, у згради Скупштине АП Војводине, 07. марта 2017. године у 11 часова, Сала 1, Улица Владике Платона бб.

Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у локалним самоуправама и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на адресу: Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања јавног увида, до 21. марта 2017. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 05. априла 2017. године у Новом Саду у згради Скупштине АП Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, са почетком у 11 часова.

2. У складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и изградњи, о извршеном јавном увиду надлежни орган, односно Комисија за планове, ће сачинити Извештај о обављеном јавном увиду и доставити га обрађивачу планског документа, Носиоцу израде Плана – Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине и градовима и општинама у обухвату Плана.

 

Стратешка процена утицаја:

Просторни план подручја посебне намене:

Рефералне карте:

Преузмите документа:

Оглас (→ PDF)

Подели ово:

Архиве