ПРОЈЕКАТ – Реконструкција локације РБС ( радио базне станице) ,,Бела Црква 2“

Република Србија

Aутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА

Општина Бела Црква

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број:501- 2 /2017-05

Дана:20.02.2017.године

Бела Црква

С.Милетића бр.2

тел.:013/851-224 лок. 116

е-маил: ekologijabc@gmail.com

 

 

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове донело одлуку  да за  ПРОЈЕКАТ – Реконструкција локације РБС ( радио базне станице) ,,Бела Црква 2“  PА37, PАU37, PАL37, у Белој Цркви, ул. Доситејева бр.100, на катастарској парцели број 10446/128, к.о Бела Црква,  на територији општине Бела Црква, носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације, а.д Телеком Србија, Београд, ИЈ Панчево, Светосавска 11, није потребна израда Студије о процени утицаја предметног пројекта  на животну средину, (Решење број 501- 2/2017-05 од  17.02.2017. године).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања, преко овог одељења.

 

 

Доставити:

1. Огласној табли:

-Општинске управе Општине Бела Црква

2. За опстински сајт ( www.opstinabackspace.agency/belacrkva )

3. Архиви

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Бела Црква

Подели ово:

Архиве