Јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035.

ОБАВЕШТЕЊЕ !

 

Јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину године одржаће се у трајању од 30 дана, од 21.03.2022. године до 19.04.2022. године.

 

Јавна презентација Нацрта Регионалног  просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године биће одржана за Јужнобанатски управни округ – седиште Панчево – дана 07.04.2022. године у 11 часова, мала сала Градске управе Панчево,  Трг краља Петра I бр. 2-4, Панчево

 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине као носилац израде Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине ( РПП АПВ) од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину, организује јавни увид у  Нацрт  овог Плана у складу са чланом 50. Законао планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања  („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), и чл.5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, и 88/2010).

Прилог:

  1. Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године ( Текстуални део Плана).
  2. Карте Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године.
  3. Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину ( текстуални део).
  4. Карта Извештаја о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину.
  5. Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину у дигиталном облику.

 

Позивају се органи, организације, јавна предузећа  и физичка ливца да дају сугестије и примедбе на Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и на  Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине.

Материјал за Јавни увид у Нацрт РПП АПВ,  у аналогном облику, биће изложен у канцеларији бр. 40 – у згради Општинске управе Бела Црква.

Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине  од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину, са комплетом рефералних карата у дигиталном формату биће доступан заинтересованима  на интернет страници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине  од почетка одржавања јавног увида у Нацрт Плана.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,  21 000 Нови Сад,  или на адресу Општинске управе Бела Црква, Милетићева бр.2, 26 340 Бела Црква, у току трајања јавног увида, закључно са 19.04.2022. године.

Обавештење: ScanНацрт Јавни увид РПО АПВ 21-35

Оглас: Оглас за ЈУ -РПП АПВ[5105]

Подели ово:

Архиве