ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Република Србија

Aутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА

Општина Бела Црква

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број:501-19/2016-05

Дана:13.06.2016.године

Бела Црква

С.Милетића бр.2

тел.:013/851-224 лок. 112

е-маил: ekologijabc@gmail.com

Предмет: Достава јавног увида  за објаву

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  ПРОЈЕКТА – ИНСТАЛАЦИЈЕ РЕЗЕРВОАРА

 

Обавештава се јавност да је носилац пројекта „FLAMMAT“ DOO BEOGRAD Карађорева 36, из Београда, поднео Општинској управи Бела Црква, Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  Захтев за одлучивање о потреби  процене утицаја на животну средину Пројекта- Доградња помоћних објеката за проширење капацитета сировина- два резервоара са пратећим инсталацијама и танкванама, у Белој Цркви на адреси Језерска бб ( комплекс Индустријски парк) у КО Бела Црква на парцелама кат.топ. бројевима: 2894/4, 2894/6, 2894/7, 2894/8, 2894/9, 2894/10, 2894/11, 2894/12, 2894/13 на територији општине Бела Црква, у складу са израђеним архитектонским и машинско- технолошким Идејним решењима.

 

Увид у податке и документацију из захтева насиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општинске управе Бела Црква, Милетићева 2, у канцеларији бр. 40, сваког радног дана од 13.06.2016. године до 22.06.2016. године у времену од 10 до 13 часова.

 

У току трајања јавног увида заинтересованa јавност може доставити мишљење овом органу у писаној форми , о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна израда студије на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Општинске управе  Бела Црква

Подели ово:

Архиве