Угоститељске услуге за време „Карневала цвећа 2016“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бела Црква
Комисија за јавну набавку
Број:04/2016
Дана:13.06.2016.године
БЕЛА ЦРКВА
Нa основу члaнa 55. стaв 1. тaчкa 2), 57. и 60. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општина Бела Црква, објављује
П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е  ПОНУДА
Назив наручиоца: Општина Бела Црква.
Адреса наручиоца: Милетићева бр.2,  Бела Црква.
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
Врста предмета: Услуге.
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из квалификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Угоститељске услуге за време „Карневала цвећа 2016“.
(назив и ознака из општег речника набавкe: 55200000-Кампови и други смештај изузев хотелског и 55300000-услуге ресторана и услуге послуживања храном).
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети лично у згради општине Бела Црква, Милетићева 2 у Белој Цркви или на интернет страници Портала за јавне набавке.
Услови под којима представници подносилаца пријава могу учествовати у поступку отварања понуда: дефинисани су у Конкурсној документацији, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Начин подношења пријава и рок за подношење понуда:  Рок за подношење понуда истиче у 1200 часова 22.06.2016.године,  без обзира на начин достављања. Први дан рока за подношење понуда је дан који непосредно следи дану објављивања позива за подношење понуда. (уколико је последњи дан рока за достављање понуда нерaдни дан, последњим даном се сматра први наредни радни дан)
Адреса за подношење понуда је: Општина Бела Црква, Милетићева бр.2, 26340 Бела Црква или лично, на наведеној адреси Наручиоца.
Понуду поднети у затвореној коверти са назнаком:
НЕ ОТВАРАТИ
“ ЈН-У2/2016 – Угоститељске услуге за време „Карневала цвећа 2016“ –
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће одржано 22.06.2016.године, са почетком у 1215 часова у згради Општине Бела Црква, Милетићева бр.2, у Белој Цркви.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда ријава могу активно учествовати само овлашћени представници подносилаца пријава.
Рокови се рачунају у складу са Законом о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, број 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“, број 30/2010).
Рок за доношење одлуке: 10 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Петар Витомиров, petarvitomirov88@gmail.com.
Комисија за ЈН

Подели ово:

Архиве