ЈН-Изградња дечијег игралишта

Јавни позив
Назив наручиоца: општина Бела Црква
Адреса: Милетићева бр.2, Бела Црква, 26340
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Радови
Назив предмета набавке: Изградња дечијег игралишта
Главна ЦПВ ознака: 45112723
Подаци о партијама: Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Бела Црква
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: почетак: 28.11.2022 По потписивању Уговора о извођењу радова, завршетак: 20.12.2022 По завршетку изградње
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 14.11.2022. 10:00:00
Отварање понуда: Датум и време: 14.11.2022. 10:00:00
Место: Општина Бела Црква

Подели ово:

Архиве