ЈН-ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Јавни позив
Назив наручиоца: општина Бела Црква
Адреса: Милетићева бр.2, Бела Црква, 26340
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Услуге
Назив предмета набавке: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Главна ЦПВ ознака: 71000000
Подаци о партијама: Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Бела Црква
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: почетак: 30.11.2022 Потписивањем Уговора о изради пројекта, завршетак: 30.06.2023 Предаја пројекта за извођење наручиоцу
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 21.11.2022. 10:00:00
Отварање понуда: Датум и време: 21.11.2022. 10:00:00
Место: Бела Црква

Подели ово:

Архиве