ЈН Набавка огревног материјала за потребе општине Бела Црква

Јавни позив:Javni poziv (47)
Назив наручиоца: општина Бела Црква
Адреса: Милетићева бр.2, Бела Црква, 26340
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Назив предмета набавке: Набавка огревног материјала за потребе општине Бела Црква
Главна ЦПВ ознака: 09110000
Подаци о партијама: Овај предмет набавке је обликован у више партија.
Могућност подношења понуде за: све партије
Назив партије: Огревно дрво
Главно место извршења: Седиште наручиоца у ул. Милетићева бр.2 у Белој Цркви
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: почетак: 01.12.2021 Потписивањем Уговора о испоруци, завршетак: 30.11.2022 Реализацијом испоруке у потпуности, а не дуже од једне календарске године
Назив партије: Угаљ
Главно место извршења: Седиште наручиоца у улици Милетићевој бр. 2, у Белој Цркви
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: почетак: 15.12.2021 ПОтписивањем Уговора о набавци добара, завршетак: 30.11.2022 Извршењем предмета јавне набавке, али не дуже од 1 календарске године
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 10.12.2021. 10:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 10.12.2021. 10:00:00
Место: Седиште Наручиоца у улици Милетићевој бр. 2, у Белој Цркви
Подаци о поступку отварања понуда Предраг Стошић

Подели ово:

Архиве