ЈН: Текуће одржавање објекта у ул. Милетићевој бр.3 у Белој Цркви

Јавни позив:Javni poziv (46)
Назив наручиоца: општина Бела Црква
Адреса: Милетићева бр.2, Бела Црква, 26340
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Радови
Назив предмета набавке: Текуће одржавање објекта у ул. Милетићевој бр.3 у Белој Цркви
Главна ЦПВ ознака: 45262700
Подаци о партијама: Овај предмет набавке је обликован у више партија.
Могућност подношења понуде за: све партије
Назив партије: Радови на рушењу и демонтажи
Главно место извршења: Бела Црква, ул. Милетићева бр.3
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: почетак: 15.12.2021 потписивањем Уговора о извођењу радова, завршетак: 01.02.2022 До завршетка радова на рушењу
Назив партије: Столарски радови
Главно место извршења: Бела Црква, ул. Милетићева бр. 3
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: почетак: 15.12.2021 Потписивањем Уговора , завршетак: 01.02.2022 Завршетком радова
Назив партије: Молерско фарбарски радови
Главно место извршења: Бела Црква, ул. Милетићева бр.3
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: почетак: 15.12.2021 Од потписивања Уговора, завршетак: 01.02.2022 Од завршетка радова
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 8.12.2021. 10:00:00
Отварање понуда: Датум и време: 8.12.2021. 10:00:00
Место: Седиште Наручиоца
Подаци о поступку отварања понуда Предраг Стошић

Подели ово:

Архиве