Набавка канцеларијског материјала за општинску управу

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бела Црква

Комисија за јавну набавку

Број:02/2015

Дана:11.03.2015.године

БЕЛА ЦРКВА

 

Нa основу члaнa 55. стaв 1. тaчкa 2), 57. и 60. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (“Сл. глaсник РС”, бр. 124/2012), Општина Бела Црква, објављује

 

П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е  ПОНУДА

 

 

Назив наручиоца: Општина Бела Црква.

 

Адреса наручиоца: Милетићева бр.2,  Бела Црква.

 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

 

Врста предмета: Добра.

 

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из квалификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

 

Набавка канцеларијског материјала за општинску управу (назив и ознака из општег речника набавкe: 30192000- Канцеларијски материјал).

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети лично у згради општине Бела Црква, Милетићева 2 у Белој Цркви или на интернет страници Портала за јавне набавке.

 

Услови под којима представници подносилаца пријава могу учествовати у поступку отварања понуда: дефинисани су у Конкурсној документацији, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012).

 

Начин подношења пријава и рок за подношење понуда:  Рок за подношење понуда истиче у 1200 часова 15 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки без обзира на начин достављања. Први дан рока за подношење понуда је дан који непосредно следи дану објављивања позива за подношење понуда. (уколико је последњи дан рока за достављање понуда нерaдни дан, последњим даном се сматра први наредни радни дан)

 

Адреса за подношење понуда је: Општина Бела Црква, Милетићева бр.2, 26340 Бела Црква или лично, на наведеној адреси Наручиоца.

 

Понуду поднети у затвореној коверти са назнаком:

 

НЕ ОТВАРАТИ

“ ЈН-02/2015 – Набавка канцеларијског материјала за општинску управу

 

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће одржано 15. дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, са почетком у 1215 часова у згради Општине Бела Црква, Милетићева бр.2, у Белој Цркви.

 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

 

У поступку отварања понуда ријава могу активно учествовати само овлашћени представници подносилаца пријава.

 

Рокови се рачунају у складу са Законом о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, број 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“, број 30/2010).

 

Рок за доношење одлуке: 10 дана од дана отварања понуда.

 

Лице за контакт: Мирослав Шинжар, телефон 013/851-224.

 

 

 

Председник Комисије

     Мирослав Шинжар

Подели ово:

Архиве