Набавка опреме за спортску халу

Јавни позив: Javni poziv
Назив наручиоца: општина Бела Црква
Адреса: Милетићева бр.2, Бела Црква, 26340
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Назив предмета набавке: Набавка опреме за спортску халу
Главна ЦПВ ознака: 37400000
Подаци о партијама: Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Спортска хала у ОШ „Жарко Зрењанин” у Белој Цркви, ул. Жарка Зрењанина бр. 13
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора:
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 19.2.2021. 12:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 19.2.2021. 12:00:00
Место: Просторије општине Бела Црква
ул. Милетићева бр. 2, Бела Црква
Подаци о поступку отварања понуда Предраг Стошић – службеник за јавне набавке
unnamed

Подели ово:

Архиве