Набавка за одржавање уличне расвете

Јавни позив: Javni poziv ЈР
Назив наручиоца: општина Бела Црква
Адреса: Милетићева бр.2, Бела Црква, 26340
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Услуге
Назив предмета набавке: Одржавање јавне расвете
Главна ЦПВ ознака: 50232100
Подаци о партијама
Овај предмет набавке је обликован у више партија.
Могућност подношења понуде за све партије
Назив партије: Одржавање уличне расвете
Главно место извршења: општина Бела Црква
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: у месецима: 12
Назив партије: Набавка електроматеријала
Главно место извршења: Бела Црква, Хајдук Вељкова бр.1
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: у месецима: 12
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 23.2.2021. 12:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 23.2.2021. 12:00:00
Место: Бела Црква, ул. Милетићева бр. 2
Подаци о поступку отварања понуда Предраг Стошић

 

Подели ово:

Архиве