Набавка за израду пројекта реконструкције улице 1. Октобра у Белој Цркви

Јавни позив: Javni poziv
Назив наручиоца: општина Бела Црква
Адреса: Милетићева бр.2, Бела Црква, 26340
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Услуге
Назив предмета набавке: Израда пројекта реконструкције улице 1. Октобра у Белој Цркви
Главна ЦПВ ознака: 71240000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Бела Црква
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: у месецима: 12
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 4.3.2021. 12:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 4.3.2021. 12:00:00
Место: У просторијама општине Бела Црква (мала сала)
ул. Милетићева бр.2
26340 Бела Црква
Подаци о поступку отварања понуда чланови комисије:
Предраг Стошић
Јадранка Милосављевић

Дарко Остојић
Снежана Радојчић, заменик чланова комисије

images images

Подели ово:

Архиве