Нацрт плана детаљне регулације за изградњу ветрогенераторског постројења „ДУЊА“ у К.О. Бела Црква

 На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ( “Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 – исправка, 64 од 10. септембра 2010 – УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 – УС, 50 од 7. јуна 2013 – УС, 98 од 8. новембра 2013 – УС, 132 од 9. децембра 2014.), и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64 од 20 јула 2015 год.)

 

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА  БЕЛА ЦРКВА

Одeљење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ

 

оглашава

 

                                                           ЈАВНИ УВИД

У

 

Нацрт плана детаљне регулације за изградњу ветрогенераторског постројења „ДУЊА“ у К.О. Бела Црква, са извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

 

 Jавни увид у планско решење биће омогућено  од 29августа до 29. септембра 2016. у просторијама Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, сваког радног дана од 8 до 14 часова, као и преко интернет странице Општинског сајта  www.belacrkva.rs.

 

Jавна презентација Плана , биће одржана 02. септембра  2016. године, у великој сали општинске управе Бела Црква, ул. Милетићева бр.2,  у 12 часова.

 

Све примедбе и сугестије, у току јавног увида,  које могу утицати на планирана решења могу се у писаној форми доставити преко писарнице  Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општине Бела Црква ул. Милетићева број 2, најкасније до 29. септембра, 2016. године.

 

 Јавна седнице Комисије за планове, одржаће  се великој сали, у згради Општинске управе Бела Црква , 12. октобра 2016. у 12 часова.

У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези с Нацртом плана у писаном облику могу их образложити пред Комисијом за планове.

PDR vetrogenerator Dunja KO Bela Crkva 1 od 2

PDR vetrogenerator Dunja KO Bela Crkva 2 od 2

 1-SPU VETROPARK DUNJA -Model

2-SPU VETROPARK DUNJA -Model

Izvestaj o SPU PDR Dunja Bela Crkva

2.3.2 BC Vetropark Dunja Namena

2.4.1 BC Vetropark Dunja Regulacija Nivelacija

2.4.2 BC Vetropark Dunja Regulacija Nivelacija

2.5.1 BC Vetropark Dunja Infrastruktura

2.5.2 BC Vetropark Dunja Infrastruktura

2.6.1 BC Vetropark Dunja Sprovodjenje

2.6.2 BC Vetropark Dunja Sprovodjenje

 

 

 

 

 

Подели ово:

Архиве