ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ

 

Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове на основу члана 69. став 1 Закона о управљању отпада („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 – др.закон) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О пријему  Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада – на локацији оператера.

Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је оператер ,,САФ МЕТАЛ“ д.o.o. ,Војске  Југославије бр.41Б, Бела Црква,поднео овом Одељењу Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада , број 501-61/2020 од 30. новембра 2020. године, у центру за сакупљање,складиштење и третман металног отпада, на локацији оператера у улици Језерска бб,Бела Црква, на катастарској парцели број 2897/1 К.О. Бела Црква, а у скалду са Законом о управљању отпадом и Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом („Сл. гласник РС“, број 93/19).

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог Захтева у просторијама Општинске управе Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, улица Светозара Милетића бр. 2, спрат 1, канцеларија број 40, сваког радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обевештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднето Захтеву.

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Подели ово:

Архиве