Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за урбанизам…

Република Србија

Aутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА

Општина Бела Црква

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број:501-17/2014-05

Дана:18.07.2014.године

Бела Црква

С.Милетића бр.2

тел.:013/851-224 лок.112

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Достава обавештења за објаву

 

 

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК

ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Оливера Рајин Арновљевић,дипл.инг.

 

 

У складу са чланом 11. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове донело одлуку  да  за  ПРОЈЕКАТ –  Силоса за складиштење житарица са сушаром у Добричеву по приложеном  Главном грађевинском  пројекту на катастарској парцели број 876/1, КО Добричево, на територији општине  Бела Црква, није  потребна  процена утицаја на животну средину,( Решење број 501-17/2014-05 од дана 08.07.2014. године).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

                            Општинске управе Општине Бела Црква

Подели ово:

Архиве