Обавештење о издатој интегралној дозволи за управљање отпадом

Обавештава се јавност да је Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) донела Решења о издавању интегралне дозволе за механички третман, односно складиштење неопасног отпада – ПВЦ, ПЕТ и ПП пластике,  оператеру постројења „CETINKA AMBALAŽA“DOO JASENOVO, Ђорђа Малетића бр.бб Јасеново, у Погону за млевење и складиштење ПВЦ, ПЕТ и ПП пластике, на локацији оператера у улици Ђорђа Малетића бр.бб  у Јасенову, на катастарској парцели број 291/1 К.О. Јасеново.

Након спроведеног поступка,  Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, је дана 17. јануара 2022. године, донело решење број 501- 72/2021-05, о издавању  дозволе за за механички третман, односно складиштење неопасног отпада – ПВЦ, ПЕТ и ПП пластике, регистарски број 5 у предметном постројењу.

Увид у издато решење може се извршити у року од 15 дана од објављивања овог обавештења, у Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове , Општинске управе Бела Црква, улица С.Милетића бр.2, први  спрат канцеларија број 40, у периоду од 11-14 часова.

Представници  заинтересоване  јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

 

Одељење за урбанизам, привреду

и инспекцијске послове

Подели ово:

Архиве