ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове на основу члана 63. став 3 и члана 69. Закона о управљању отпада („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 – др.закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

„CETINKA AMBALAŽA“DOO JASENOVO, Ђорђа Малетића бр. бб, Јасеново, поднео је Општинској управи Бела Црква, Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада– ПВЦ, ПЕТ и ПП пластике, у улици Ђорђа Малетића бб у Јасенову, на катастарској парцели бр.291/1, КО Јасеново, на територији општине Бела Црква, а у скалду са Законом о управљању отпадом и Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом („Сл. гласник РС“, број 93/19).

 

Увид у податке и документацију из захтева оператера, може се извршити у просторијама Општинске управе Бела Црква, Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, улица Светозара Милетића бр. 2, спрат 1, у канцеларији  број 40, у периоду од 30.11.2021 – 09.12.2021.године, сваког радног дана од  10-13 часова.

У наведеном периоду јавност може  доставити своја мишљења о поднето Захтеву овом Одељењу.

 

Ово одељење ће у року од 15 дана, од дана истека рока из става 2. овог обавештења, размотрити поднети захтев, приложену документацију и прибављена мишљења и издати дозволу подносиоцу захтева, односно донети решење којим се одбија захтев, уз образложење о разлозима одбијања.

 

 

Подели ово:

Архиве