ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРОЈЕКАТ РАДИО БАЗНЕ СТАНИЦЕ

Општинска управа општине Бела Црква

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

 

 

На основу чл.10. став  7. а у вези са чл. 29 став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, донело одлуку  да  за  ПРОЈЕКАТ – РАДИО – БАЗНЕ СТАНИЦЕ НА ЛОКАЦИЈИ »БА1397ˍ01ˍ ПАˍЈасеново« у Јасенову на адреси, ул. 2. Октобар бр.бб ( на објекту силоса), на катастарској парцели број: 441, к.о Јасеново,  на територији општине Бела Црква, носиоца пројекта ,,VIP mobile“ d.o.o.,Beograd, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, није потребна израда Студије о процени утицаја предметног пројекта  на животну средину, (Решење број 501- 33/2019-05 од  12.08.2019. године).

 

Жалба против овог решења изјављује се надлежном другостепеном органу у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.

 

 

 

 

Подели ово:

Архиве