ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БЕЛА ЦРКВА

 

Република Србија

АП Војводина

Општина Бела  Црква

Општинска управа

Број: 112-54/201-04

Датум: 12.08.2019. године

Бела Црква,ул.Милетићева бр.2

Општинска управа Бела Црква, а на основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018) члана 12.,13.,14. и 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.95/2016) оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БЕЛА ЦРКВА

I Орган у коме се радно место попуњава:

 

Општинска управа, у Белој Цркви, ул.Милетићева бр.2

 

II Радна места које се попуњавају:

 

4. Радно место издавања грађевинских дозвола                           Звање:Саветник                                                                                                         

Број извршилаца:1

 

Опис послова:

Води управне поступке, доноси припадајућа решења у првом поступку; обрађује решења по жалбама; обрађује статистичке податке у вези грађевинских и употребних дозвола; доноси решења о одобрењу за градњу и употребу бесправно изграђених објеката у поступку легализације, обрађује и комплетира документацију у поступку легализације, ради извештаје и обавља тернски рад; доноси друга решења; израђује извештаје и анализе везане за поступак легализације; уноси све неопходне податке и ажурира Регистар обједињених процедура на нивоу општине; омогућава доступност података о току сваког појединачног предмета; остварује сарадњу са Централним регистром обједињених процедура; омогућава преузимање у Централну евиденцију, свих података, аката и документације садржаних у Регистру општине; обрађује статистичке податке у вези грађевинских и употребних дозвола; доноси решења о одобрењу за градњу и употребу бесправно изграђених објеката у поступку легализације, обрађује и комплетира документацију у поступку легализације, ради извештаје и обавља тернски рад; доноси друга решења; учествује у изради и доноси одобрења за постављање привремених објеката на јавним и другим површинама; доноси решења из области комуанлног уређења

општине; прикупља потребне податке о условима за постављање привремених објеката на јавним површинама; израђује извештаје и анализе везане за поступак легализације, обрађује решења по жалбама; издаје привремене грађевинске дозволе за асфалтне базе, сепарације агрегата, фабрике бетона; самостојећих, анкерисаних метеоролошких анамометарских стубова висине до 60 метара, пречника до 300 м са пратећом мерном опремом; привремене саобраћајнице, као и за извођење истражних радова; води поступак техничког прегледа објекта; издаје употребну дозволу; издаје

одобрења за рушење објеката по захтеву власника; евидентира пријаву почетка извођења радова; издаје потврду о усаглашености изграђених темеља; издаје уверења о изграђености и етажној деоби објеката; израђује месечни извештај о издатим грађевинским дозволама и порушеним објектима за потребе Завода за статистику; обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинског органа управе.

Потребни услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (дипл. инж. архитектуре или дипл.инж.грађевинарства ), или специјалистичким студијама на факултету,  и најмање три година радног искуства у струци, положен стручни испит.

 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 

Познавање Закон о општем управном поступку– усмено; познавање Закона о планирању и изградњи – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

 

 

2. Радно место грађевинског инспектора,                              Звање: Саветник,

Број извршилаца: 1

 

Опис послова:

Врши надзор и проверава: привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које гради објекат, односно лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове на пројектовању или грађењу објеката, испуњавају прописане услове; да ли је за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола и поднета пријава о почетку грађења; да ли је инвеститор закључио уговор о грађењу, у складу са овим законом; да ли се објекат гради према техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола, односно техничкој документацији на основу које је издато решење о пријави радова из члана 145. овог закона; да ли  је градилиште обележено на прописан начин; да ли су извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације који се уграђују одговарају закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета; да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине;да ли је на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност његовог коришћења и околине; да ли извођач радова води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције на прописани начин; да ли се у току грађења и коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавања објекта; да ли је технички преглед извршен у складу са законом и прописима донетим на основу закона; да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола; да ли  се објекат користи за намену за коју је издата грађевинска, односно употребна дозвола;

– Врши надзор над коришћењем објеката и да предузима мере ако утврди да се коришћењем објекта доводе у опасност живот и здравље људи, безбедност околине, угрожава животна средина и ако се ненаменским коришћењем утиче на стабилност и сигурност објекта.

– У вршењу инспекцијског надзора, грађевински инспектор је овлашћен да уђе на градилиште и објекте у изградњи, да тражи исправе у циљу идентификације лица, да узима изјаве од одговорних лица, фотографише или сачини видео снимак градилишта или објекта, као и да предузима друге радње везане за инспекцијски надзор, у циљу утврђивања чињеничног стања.

– Грађевински инспектор је дужан да пружа стручну помоћ у вршењу поверених послова у области инспекцијског надзора и да даје стручна објашњења и мишљења, као и да непосредно учествује у вршењу инспекцијског надзора кад је то неопходно;

– Спроводи поступак уклањања привремених-монтажних објеката;

– Обавља и друге послове утврђене Законом или прописом донетим на основу Закона као и послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (дипл. инж. архитектуре или дипл.инж.грађевинарства ), или специјалистичким студијама на факултету,  и најмање три година радног искуства у струци, положен стручни испит.

 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 

Познавање Закон о општем управном поступку– усмено; познавање Закона о планирању и изградњи – усмено; познавање Закона о инспекцијском надзору – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

 

III Место рада:

 

Општинска управа Бела Црква, ул. Милетићева бр.2.

 

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

 

Општинска управа, у Белој Цркви, ул.Милетићева бр.2, са назнаком „За јавни конкурс“.

 

 

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

 

Витомиров Петар, тел: 013/851-224

Илији Симић, тел: 013/851-224

 

VI Услови за рад на радном месту:

 

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, да има прописно образовање.

 

VII Рок за подношење пријава:

 

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана 13.08.2019. године када ће обавештење о јавном конкурсу бити објављено у дневним новинама „Дневник“.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 

-пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;

-оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

-оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

-оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

-оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту – за случај да се у условима тражи научна област правних наука или друштвено-хуманистичких наука);

-оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);

-уверење из казнене евиденције.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

 

IX Трајање радног односа:

 

За наведенa радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

 

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

 

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту биће благовремено и у најкраћем могућем року обавештени у којем термину ће се обавити провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку. Кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

 

НАПОМЕНА:

 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе Бела Црква Решењем бр.112-54/2019-04 од 12.08.2019. године.

 

Овај оглас објављује се на web страници, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то у дневним новинама „Дневник“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације www.backspace.agency/belacrkva на којој је објављен оглас.

 

Приликом поднешења пријаве на јавни конкурс потребно је напоменути за које извршилачко радно место се подноси пријава тако што ће се на пријави поред назнаке „за јавни конкурс“ написати и за које извршилачко радно место се подноси пријава.

 

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

 

Подели ово:

Архиве