Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Република Србија

Aутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА

Општина Бела Црква

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број:501-13/2014-05

Дана:03.09.2014.године

Бела Црква

С.Милетића бр.2

тел.:013/851-224 лок.112

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Достава обавештења за објаву

 

 

                                                                                                                                                                            САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК

                                                                 ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

                                                                 Оливера Рајин Арновљевић,дипл.инг.

 

 

 

 

У складу са чланом 11. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове донело одлуку  да  за  ПРОЈЕКАТ –  Мале хидроелектране на каналу Јаруга по приложеном Идејном пројекту на катастарским парцелама број 2878/1 и број   2885/2, обе парцеле се налазе у у потесу „Кључ“ КО Кусић 2 и  парцела бр.5040/2 у потесу „Путеви“ КО Кусић 1, на територији општине  Бела Црква, носиоца пројекта – привредног субјекта „Хидро Спореа Живојин“ ДОО Бела Црква, са седиштем у ул.Жарка Зрењанина 5 из Беле Цркве, није  потребна  процена утицаја на животну средину.( Решење број:501-13/2014-05 од 03.09.2014. године)

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Бела Црква

Подели ово:

Архиве