ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ФУНКЦИЈИ УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА НА ВРАЧЕВГАЈСКОМ ЈЕЗЕРУ

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи

(„Службени гласник Републике Србије“ број 72/2009, 81/2009, 24/2011 и 121/2012)

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Општинске управе Бела Црква

 

оглашава

 

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ФУНКЦИЈИ УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА НА ВРАЧЕВГАЈСКОМ ЈЕЗЕРУ

 

Катастарска  парцела обухваћена Пројектом:  бр.4278/2 КО Врачев Гај 1;

Подносиоц захтева: Пилић Бранко из Београда, ул.Будманијева бр.39/2.

 

 

Позијаву се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику.

Овлашћено лице за сва потребна обавештења о садржају Пројекта је Алексић Мирјана, у својству сарадника за урбанизам.

Јавна презентација одржаће се од 03. до 09. септембра 2014. године у просторијама Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква, ул.Милетићева бр.2, соба бр.40.

 

Примедбе на планирана решења у току јавног увида могу се у писаној форми доставити Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе  Бела Црква, најкасније до 09. септембра 2014. године.

 

Примедбе доставити путем поште, лично, преко шалтерске службе Писарнице или електронском поштом на следећу адресу: mirjanabc1@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подели ово:

Архиве