ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

 

17.октобар 2019.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА   Број 13.              Страна 494.

 

121.

На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013,68/2014 –др. закон, 95/2018 и 99/2018 – одлукаУС)  и члана 35. Статута општине Бела Црква(Сл. лист Општине Бела Црква, бр. 8/2008 и 8/2012), Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 17.10.2019.године, донела је

 

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

 

Члан 1.

Овим актом утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Бела Црква.

 

Члан 2.

На територији општине Бела Црква одређено је пет зона за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Бела Црква, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: I зона, II зона, III зона, IV зона и V зона, с тим да је I зона утврђена за најопремљенију зону.

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020.

годину на територији општине Бела Црква износе:

 

Групе непокретности

 

I  зонa II  зонa III  зонa IV  зонa V  зонa
1. Грађевинско земљиште    

408.00

154.00

68.00

2. Пољопривредно земљиште  

90.00

90.00

90.00

3. Шумско земљиште    

27.42

27.42

51.00

4. Станови

30,468.00

29,840.00

29,840.00

17,925.00

17,925.00

5. Куће за становање

33,410.00

23,020.00

15,820.00

10.855.00

12,520.00

6. Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности

42,105.26

33,680.00

25,260.00

16,840.00

16,840.00

7. Гараже и гаражна места

13,560.00

10,848.00

8,136.00

5,424.00

5,424.00

Члан 3.

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Бела Црква и на интернет страни општине Бела Црква.

Члан 4.

Овај акт ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Бела Црква, а примењује се од 01. јануара 2020. године.

 

 

Број:011-27/2019-01   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

 

У Белој Цркви, дана17.10.2019. године                               Марјан Алексић

Подели ово:

Архиве