Јавни позив за финансирање рада националних савета националних мањина

На основу члана 8 Правилника о расподели средстава  националним саветима националних мањина (Сл.лист општине Бела Црква бр. 13/2019) Општинско Веће Општине Бела Црква дана 26.11.2019 године расписује:

Јавни позив за финансирање рада

националних савета националних мањина

 

Право учешћа у расподели средстава буџета општине Бела Црква, имају национални савети националних мањина који имају седиште на територији Општине Бела Црква, и национални савети националних мањина чији је језик у службеној употреби на територији општине Бела Црква.

 

Рок за подношење захтева је 8 дана од дана објављивања овог позива.

 

Укупно опредељена средства у износу од 300.000 динара се расподељују након поднетог образложеног захтева од стране националног савета националне мањине и то:

 

50 % средстава се додељује националним саветима националних мањина који имају седиште на  територији Општине Бела Црква.

50% средстава се додељује националним саветима националних мањина чији је језик у службеној употреби на територији општине Бела Црква.

 

Прихватљиви трошкови који ће бити финансирани из буџета општине Бела Црква укључују:

 

1) финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области образовања, културе, обавештавања и службене употребе језика и писма националне мањине;

2) финансирање рада установа, фондација и привредних друштава чији је оснивач или суоснивач национални савет или чија су оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет.

У сталне трошкове националног савета спадају:

1) трошкови за изнајмљивање и коришћење просторија националног савета;

2) зараде, порези и доприноси запослених у националном савету;

3) хонорари и доприноси за обављен рад за потребе националног савета;

4) путни трошкови и дневнице за службена путовања;

5) набавка канцеларијског материјала и опреме за рад националног савета;

6) књиговодствене услуге;

7) трошкови годишње ревизије;

8) трошкови одржавања интернет странице националног савета..

 

Неприхватљиви трошкови, односно тршкове који се не могу финасирати из средстава буџета општине Бела Црква су :

 

– дугови и покривање губитака или дуговања, пристигле пасивне камате,

– друге ставке које се већ финансирају из других пројеката.

 

 

 

 

САДРЖИНА ЗАХТЕВА

Савет националне мањине подноси захтев који подразумева подношење потребне документације општинском већу.

 

Документација садржи:

 

– Доказ о седишту савета националне мањине,

– Картон депонованих потписа,

– Програм рада савета националне мањине,

 

Потребно је доставити један штампани оригинал захтева који је потписан и оверен печатом

 

Комплетан захтев са документацијом се доставља у једној запечаћеној пошиљци.

Пријава се предаје на писарници општине Бела Црква или шаље поштом на доле назначену адресу:

Општина Бела Црква

Општинско Веће

Милетићева бр.2

26340 Бела Црква

 

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање.

 

Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

 

ЗАХТЕВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ „НЕ ОТВАРАТИ“

У случају подношења зехтева који је неблаговремен, недозвољен и издат од неовлашћеног лица, исти ће бити одбијен.

По завршетку јавног позива и обраде захтева Општинско веће ће у року од 10 радних дана од завршетка огласа донети одлуку о додели средстава након спроведеног јавног огласа.

Одлука објављује се на огласној табли општине Бела Црква и на интернет порталу општине Бела Црква (www.backspace.agency/belacrkva). Извештај се доставља председнику општине.

Национални савети националних мањина незадовољни истакнутим предлогом одлуке имају право на жалбу Председнику Општине.

Рок за подношење жалбе је 8 дана од дана објављивања резултата, писмено на адресу :

Општина Бела Црква председник општине,Милетићева бр.2, 26340 Бела Црква, са назнаком „Жалба на одлуку Општинског већа“.

Након истека рока за жалбе доноси се коначна Одлука о избору програма који ће се финансирати из буџета Општине Бела Црква.

Уговоре о додели средстава на основу Одлуке о избору програма сачиниће правна служба а потписује их Председник општине са представницима удружења грађана.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

_______________________________

Дарко Богосављевић

Подели ово:

Архиве